Projektstöd integration och mångfald

Lyssna

Projektstödet kan sökas av föreningar som vill jobba med utvecklingsfrågor och tillfälliga insatser inom området integration och mångfald.

Vilka kan ansöka om stödet?

Ideella föreningar i Nordmalings kommun kan ansök om stödet.

Vilka villkor behöver föreningen uppfylla för att få stödet?

För att få stödet behöver föreningen uppfylla kommunens allmänna villkor samt villkor för kategori  integration och mångfald:

Allmänna villkor för föreningsbidrag

 • Förening ska på demokratisk grund bedriva varaktig ideell verksamhet i Nordmalings kommun.
 • Registrerad förening ska ha minst 5 medlemmar, antagit stadgar och valt styrelse.
 • Föreningen ska ha sitt säte i Nordmalings kommun.
 • Föreningen ska ha registrerat organisationsnummer.
 • Föreningen ska vara registrerad i kommunens föreningsregister och årligen uppdatera sina föreningsuppgifter.
 • Föreningen ska vid ansökningstillfälle använda kommunens egna ansökningshandlingar samt bifoga gällande stadgar.
 • Föreningen ska vara öppen för att samarbeta och samordna befintliga resurser inom föreningslivet som exempelvis lokaler, inventarier, maskiner samt personal.
 • Föreningen ska årligen rapportera hur de har arbetat mot kommunens föreningsmål.

Villkor för kategori integration och mångfald

Stöd ges till aktiviteter för att öppna upp föreningar för underrepresenterade grupper. Föreningar kan exempelvis söka bidrag till verksamhet som:

 • ökar delaktigheten i föreningslivet bland underrepresenterade målgrupper
 • inkluderar underrepresenterade grupper som genomförare/arrangörer, inte bara som konsumenter
 • långsiktigt förändrar strukturer
 • påverkar kunskaper och attityder
 • fokuserar på ömsesidighet mellan olika målgrupper
 • är normbrytande, det vill säga utmanar de föreställningar som finns om exempelvis. ”invandrare”, ”flyktingar”, ”kvinnor och tjejer”, ”män och killar”, ”gamla”, ”unga”, ”funktionshindrade” o.s.v.
 • vänder sig till grupper med olika etniska bakgrunder
 • öppnar föreningar för personer med funktionsnedsättning
 • syftar till att män och kvinnor, killar och tjejer ska ha samma möjlighet att delta i förenings och fritidsaktiviteter (separata aktiviteter för killar/tjejer bör ha en långsiktig plan för hur målgrupperna ska ta plats i ordinarie verksamhet)

Vem beslutar om stödet?

Kommunstyrelsen beslutar vilka som får bidrag och hur stödet ska fördelas.

Efter projektets genomförande ska din förening redovisa hur ni har använt bidraget och vad resultatet blev av satsningen.

Hur mycket kan föreningen få i bidrag?

Kommunen beslutar årligen om hur mycket medel som ska budgeteras för projektstöd. Projektstödet beviljas utifrån vilka medel som finns tillgängliga.

Hur ansöker vi?

Du ansöker senast 31 mars genom att fylla i vår ansökan. Ansökan är digital men kan även skrivas ut. Efter ansökan handläggs ansökan av föreningshandläggar.

Länk till ansökan om föreningsbidrag (extern hemsida, öppnas i nytt fönster)

Vilka handlingar behöver föreningen skicka in?

Du behöver följande handlingar till din ansökan:

 • Ansökan (blankett finns på kommunens hemsida)
 • Projektansökan som innehåller beskrivning av projektet, hur stödet ska användas samt budget. Vidare ska ansökan innehålla information om bidragets betydelse för förening samt om föreningen har ansökt om annan finansiering. 
 • Verksamhetsberättelse
 • Bokslut

Vad händer om föreningen ansöker för sent?

För sent inkomna ansökningar kommer inte att handläggas.

När betalar ni ut stödet?

Utbetalning av stöder sker tidigast under april månad.

Att lämna in felaktiga eller inkompletta uppgifter kan medföra att stödet uteblir och kommunen kan då kräva återbetalning.

Kontaktperson: Paula Quinones Canessa