Kommunens krisorganisation

Lyssna

Nordmalings kommuns krisorganisation blir aktiverad när det sker en större samhällskris som kräver extra insatser och resurser för hanterandet. Kommunen krisorganisation består av framförallt två delar:en krisledningsgrupp (tjänstemannanivå) och en krisledningsnämnd (politisk nivå).

Så aktiverar kommunen sin krisorganisationen

Kommunens krisorganisation kan aktiveras på olika sätt beroende på händelsen.

Det börjar dock alltid med någon typ av larm. Larmet kan exempelvis komma från räddningschef i beredskap (RCB) som meddelar kommunchefen att någonting har skett som kräver extra samordning.

Kommunchefen beslutar om krisledningsgruppen ska samlas. Kommunen har ett system för larmning - Rapid Reach - som via telefon larmar till berörda personer och skickar meddelande om tid och plats för att träffas.

Vilka som får larmet beror på händelsen. I de flesta fall är det framförallt krisledningsgruppen som samlas. Vid händelser som innebär större ekonomiska beslut kallar kommunen in krisledningsnämnden.

Detta är krisledningsgruppen

Vid en samhällskris ansvarar Nordmalings kommuns krisledningsgrupp för att:

 • leda verksamheten
 • inrikta, samordna och prioritera insatser och resurser
 • bistå krisledningsnämnden om den är aktiverad

Dessa sitter i krisledningsgruppen

Krisledningsgruppen kan se olika ut beroende på vad som har hänt. Grunden är kommunens ledningsgrupp som består av kommunchef och sektorchefer/avdelningschefer. Om händelsen berör en specifik kommunal verksamhet kan ledningsgruppen även bestå av verksamhets- och enhetschefer.

Andra som kan ingå i gruppen är beredskapssamordnare, kommunikatör, administrativ personal och personal som arbetar med annan viktig service exempelvis IT, lokaler och personalförsörjning.

Krisledningsgruppens uppgifter

I krisledningsgruppens uppgifter ingår bland annat att:

 • Skapa en samlad aktuell bild av händelsen
 • Ta fram en prognos för händelseutveckling/konsekvensanalys
 • Analysera behov av insatser och prioritera åtgärder
 • Ta fram nödvändiga resurser
 • Ansvara för att alla beslut når berörda aktörer
 • Samverka med berörda myndigheter, företag och organisationer
 • Arbeta med uppföljning, återrapportering och dokumentation
 • Ta beslut om att starta stödgrupper till ledningsgrupp, exempelvis för kriskommunikationsgrupp, upplysningscentral och psykisk och socialt omhändertagande (POSOM)

Detta är krisledningsnämnden

Krisledningsnämnd i Nordmalings kommun är kommunstyrelsens allmänna utskott, alltså förtroendevalda. Nämnden blir aktiverad framförallt vid en allvarlig eller extraordinär händelser som påverkar stora delar av samhället. I de allra flesta händelser är krisledningsnämnden inte aktiverad.

Krisledningsnämndens uppgifter

I krisledningsnämndens uppgifter ingår bland annat att:

 • Besluta om de övergripande och långsiktiga inriktnings- och prioritetsbeslut som krävs anledning av händelsen
 • Besluta om att helt eller delvis ta över delar andra delar av kommunens verksamhet
 • Besluta om resurser - exempelvis om det behövs medel som är utöver budget.
 • Besluta om eventuellt sänkt servicenivå inom olika delar av kommunens verksamhet

Samverkan

Nordmalings kommun samverkar även med Länsstyrelsen Västerbotten, länets kommuner och olika myndigheter kring krisfrågor. Detta sker bland annat genom träffar i befintliga nätverk med utbildningar och övningar.

Kontaktperson: Lars Kinnunen