Underrättelse

Lyssna

Granskning av detaljplan för del av Mo 3:85 m.fl. Industrispår Rundvik, Nordmalings kommun

Underrättelsen avser besked om att ett detaljplanförslag har tagits fram för att bygga ett industrispår norr om Rundvik som berör fastigheterna Lögdeå 8:51, Lögdeå S:9 och Mo 3:85, Nordmalings kommun.

Förslaget medger byggnation av en terminalanläggning för lastning och lossning intill Botniabanan. Syftet med planen är att skapa planmässiga förutsättningar för att koppla på ett industrispår till befintlig växel på Botniabanan.

Planförslaget föreslår upphävande av planläggning för industrispår på mark som inte längre ingår i det tänkta området för industrispår.

Planområdet ligger strax norr om samhället Rundvik och omfattar cirka 12ha.

Planen upprättas med standardförfarande enligt PBL 2010:900

Handlingarna är tillgängliga på Kommunkontoret, Kungsvägen 41 Nordmaling eller på webben: www.nordmaling.se/industrispar

Synpunkter
Synpunkter på planförslaget ska skriftligen vara kontoret tillhanda senast
5 oktober 2018 till:

Nordmalings Kommun
Sektor Samhällsbyggnad
Kungsvägen 41
914 81 NORDMALING

Den som inte lämnat sina skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga kommunens beslut att anta detaljplanerna.

Bilagor:
Planbeskrivning granskning Industrispår Rundvik.pdf
Samrådsredogörelse Rundvik Industrispår.pdf
Behovsbedömning Detaljplan Industrispår Rundvik.pdf
Bilaga 1 till MKB - plankarta.pdf
Bilaga 1.pdf
Bilaga 2.pdf
G12-01-001.pdf
G12-02-002.pdf
G12-10-001.pdf
MKB Rundvik 3_85 mfl juni 2018.pdf
MUR Rundvik.pdf
Plankarta granskning Industrispår Rundvik 180918 A0-L.pdf
PM-dagvattenhantering rev 2018.pdf
PM - vägtrafik dp Rundvik.pdf

Kontaktperson: Ulf Månsson, kommunchef