Agenda 2030

Lyssna

Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.

Globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

Presentation av de 17 globala målen

Mål 1: Ingen fattigdom

Mål 1 handlar om att avskaffa fattigdom i alla dess former och ge alla människor i Nordmalings kommun, i Sverige och i världen chans till ett värdigt och tryggt liv. Fattigdom handlar inte bara om inkomst. Det handlar exempelvis också om brist på makt, inflytande och säkerhet.

Mål 2: Ingen hunger

Mål 2 handlar om att avskaffa hunger. Alla människor ska få äta sig mätta och få bra och näringsriktig mat året om. Hunger och felnäring är världens största hälsorisk.

Mål 3: God hälsa och välbefinnande

Mål 3 handlar om att alla människor i Nordmalings kommun, i Sverige och i världen - oavsett kön, bakgrund, socioekonomisk situation, etnicitet, sexuell läggning, könsöverskridande identitet, ålder och funktionsnedsättning - ska ha möjlighet till god hälsa och välbefinnande. Hälsan har avgörande betydelse för våra möjligheter att klara skola, arbete, försörjning och att bidra till vårt samhälles hållbara utveckling.

Mål 4: God utbildning för alla

Utbildning är en mänsklig rättighet och en investering för att utrota fattigdom och skapa utveckling i samhället. Alla har rätt till avgiftsfri och likvärdig utbildning av god kvalitet oavsett kön, bakgrund, socioekonomisk situation, etnicitet, sexuell läggning, könsöverskridande identitet, ålder och funktionsnedsättning.

Mål 5: Jämställdhet

Jämställdhet handlar om rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser. Jämställdhet uppnås när alla, oavsett kön, har lika rättigheter, villkor, möjligheter samt makt att själva forma sina liv och bidra till samhällets utveckling. Att uppnå jämställdhet är ett mål i sig liksom det är en förutsättning för hållbar och fredlig utveckling.

Mål 6: Rent vatten och sanitet för alla

Tillgång till vatten är en grundförutsättning för allt levande på jorden och ett villkor för människors hälsa, för att kunna leva ett anständigt liv och för hållbar utveckling. Mål 6 handlar om att säkra tillgången till rent vatten och sanitet för alla.

Mål 7: Hållbar energi för alla

Mål 7 handlar om att alla människor ska ha tillgång till, och råd med, tillförlitlig, hållbar och modern energi, den slags energi som hämtas från förnybara källor som vatten, vind och sol.

Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Mål 8 handlar om att alla människor ska ha ett arbete med anständiga arbetsvillkor och en inkomst som går att leva på. Det eliminerar fattigdom och främjar ekonomisk tillväxt.

Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Mål 9 handlar om att bygga upp en motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation.

Mål 10: Minskad ojämlikhet

Mål 10 handlar om att minska ojämlikheter mellan olika grupper i befolkningen, mellan samhällen och mellan länder. Ojämlikhet skapar grogrund för konflikter, sjukdomar och miljöförstöring. För att samhällen ska kunna utvecklas rättvist och hållbart krävs en jämnare fördelning av makt och resurser.

Mål 11: Hållbara städer och samhällen

Mål 11 handlar om att göra städer och samhällen inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

Vår planet har försett oss med ett överflöd av naturresurser, men vi människor har inte nyttjat det på att ansvarsfullt sätt. Vi konsumerar långt bortom vad vår planet klarar av. Visste du att exempelvis en tredjedel av den mat som produceras slängs? Mål 12 handlar om att säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna

Klimatförändringarna är ett hot mot hela vår civilisation. Förändrat klimat orsakar bland annat torka, vattenbrist, översvämningar, naturkatastrofer och kollapsade ekosystem. Effekterna av klimatförändringarna påverkar oss alla. Mål 13 handlar om att minska mänsklig klimatpåverkan och begränsa negativa klimateffekter.

Mål 14: Hav och marina resurser

Världens hav förser oss med ovärderliga naturresurser som används till bland annat mat, läkemedel och biobränslen. Haven absorberar en stor del av den koldioxid och den värme vi släpper ut.

Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald

Hållbara ekosystem och biologisk mångfald är grunden för vårt liv i Nordmalings kommun och i hela världen. Vi är alla en del av vårt ekosystem och vi spelar viktiga roller för att bevara livsmiljöer och att säkra att växt- och djurarter på land överlever.

Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen

Alla vi människor i Nordmalings kommun och i hela världen ska få leva våra liv i trygghet. Vi har rätt till frihet och möjlighet att påverka våra egna liv oberoende av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Mål 17: Genomförande och partnerskap

Om de 16 första målen är vägvisare, utgör mål 17 verktygslådan för hur en hållbar, global utveckling för alla ska kunna bli verklighet. Samarbete och samverkan på alla samhällsnivåer kommer vara helt avgörande för att lyckas uppnå målen.