Möteshandlingar/ handlingar för utställning

Lyssna

På den här sidan finner du aktuella tillkännagivanden, handlingar till kommunfullmäktiges sammanträden, föredragningslistor till kommunstyrelsens sammanträden samt handlingar för utställning.

Handlingar för utställning

Översiktsplan för utställning och granskning 2018-04-06 - 2018-06-88:

Mål, strategier och vägledning för användning av mark och vatten

Allmänna intressen, och riksintressen - underlag, hänsyn och riktlinjer

Miljökonsekvensbeskrivning

SamrådsredogörelseKommunstyrelsen, kallelser

2018

2018-01-29

2018-03-26

2018-04-16 (extra sammanträde)

2018-05-07

2018-06-11

2018-06-18 (extra sammanträde)

2018-08-27

2018-10-08

2018-11-05

2018-12-03

2017

2017-06-12

2017-08-28

2017-10-09

2017-11-27

2017-12-11

 

Kommunfullmäktige, tillkännagivanden samt möteshandlingar

2018

Tillkännagivande 2018-02-12(pdf)

Tillkännagivande samt möteshandlingar 2018-04-16 (exkl. årsredovisning)

Möteshandling - Årsredovisning 2017 (fullmäktige 2018-04-16)

Tillkännagivande 2018-06-18 samt möteshandlingar (pdf, ärende 1-8) (pdf, ärende 9-28) (pdf taxor och avgifter)

Tillkännagivande 2018-09-09 (pdf), Översiktsplan: granskningsutlåtande (pdf), miljökonsekvensbeskrivning (pdf), användning av mark och vatten (pdf), allmänna intressen och riksintressen (pdf) 

Tillkännagivande 2018-10-22

Tillkännagivande 2018-11-05

Tillkännagivande 2018-12-17

 

2017

Kungörelse 2017-12-11 (pdf)

Kungörelse 2017-10-23 (pdf)

Kungörelse 2017-09-11 (pdf)

Kungörelse 2017-06-22 (pdf) 

Ärende 1 - 14

Ärende 15 - 32

Bilagor ärende 7, Taxor och avgifter 2018

Bilagor ärende 10, Fastställande av nytt vattenskyddsområde samt föreskrifter för Floxen vattenverk

 

 

Kontaktperson: Maria Syd