Hållbara Umeåregionen (avslutat projekt)

Lyssna

Vad handlade projektet om?

Hållbara Umeåregionen var ett projekt med syfte att skapa ett gemensamt regionalt ledningssystem för hållbar stads- och landsbygdsutveckling i en arbetsmarknadsregion. Projektets mål är också att skapa förutsättningar för utveckling av strategiska nationella och internationella nätverk inom tematiska områden för hållbar utveckling för respektive medverkande kommun samt att skapa en regiongemensam helhetsbild och strategi för hållbar utveckling med tydlig ansvarsfördelning mellan de medverkande aktörerna.

Utgångspunkten är att hållbar utveckling är en ledningsfråga och arbetet sker utifrån de s.k. Ålborgåtagandena. Dessa består av 50 åtaganden inom hållbar stadsutveckling som mer än 500 kommuner och regioner i Europa hittills undertecknat. Projektet kommer att testa processen för Ålborgåtagandena i en gemensam arbetsmarknadsregion med flera samverkande kommuner.

Den huvudsakliga målgruppen är politiker och tjänstemän med ansvar för utvecklingsfrågor i de sex kommunerna.

Aktivitetsmål

 • Minst tio tematiska arbetsgrupper inom Umeåregionen ska engageras i arbetet under projekttiden.
  Det ska genomföras tre regiongemensamma workshops under projekttiden. Ambitionen är en jämn fördelning mellan kvinnor och män (60/40) för respektive aktivitetsmål och följs upp via deltagarförteckningar från mötena.

Resultatmål

 • En politiskt och organisatoriskt förankrad regional handlingsplan, med utgångspunkt från de sex lokala handlingsplanerna, ska arbetas fram i projektet.
 • Medverkan från regionen i minst fem nya nationella och/eller internationella tematiska nätverk för hållbar utveckling.
 • Minst sex tematiska utvecklingsprojekt (ett för varje kommun i Umeåregionen) planeras eller genomförs under projekttiden. Resultatmål 2 och 3 följs upp utifrån srapporter från de tematiska arbetsgrupperna.

När pågick projektet?

Projektet pågick 2008-01-01 till och med 2010-06-30.

Vad kostade projektet?

Projektets budget var 2,4 miljoner kronor. Projektet finansierades till 50% av Tillväxtverket och Umeåregionen finansierade 50% framförallt via egen arbetstid.

Vilka genomförde projektet?

Projektet skedde i samverkan mellan Umeå kommun och de fem kranskommunerna (Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Vindeln och Vännäs). Projektet bygger vidare på etablerade samarbeten inom och mellan kommunerna i Umeåregionen och Västerbotten.

Projektet och projektledaren har styrts av en styrgrupp bestående av kommuncheferna i Umeåregionens sex kommuner.

Politiskt har arbetat drivits av de sex kommunstyrelserna i Umeåregionen, tillsammans med det rådgivande Regionrådet, som består av majoritets- och oppositionskommunalråd från de sex kommunerna i Umeåregionen. Projektet har också omfattat ett stort antal arbetsgrupper med tematiskt utvecklingsansvariga tjänstemän från de sex kommunerna i Umeåregionen, liksom tjänstemannagrupperingar i respektive kommun.

Vilka aktiviteter genomfördes under projekttiden?

Genomförandet av olika aktiviteter har varit indelade i fem delområden med olika aktiviteter:

 1. Framtagande av nulägesbeskrivning i regionens kommuner
  I detta första delområde skulle kommunerna ta fram nulägesbeskrivningar utifrån existerande sammanställningar, strategier och annat material. Bland annat har man hållit informationsträffar i tematiska arbetsgrupper och haft en gemensam workshop.
 2. Utveckling av lokala delmål
  Nulägesbeskrivningarna låg som grund till processen att ta fram egna lokala delmål med stöd av projektledare. Bland annat har man hållit arbetsmöten i grupper och kommunerna samt haft en gemensam Umeåregion-workshop med tema Hållbar utveckling.
 3. Regionalt handlingsprogram
  Under ledning av en regional projektledare tog man fram ett regiongemensamt handlingsprogram som klargör kommunernas prioritering.
  Aktiviteter i denna del var exempelvis arbets- och slutmöte i arbetsgrupperna och kommunerna. Även här hölls en workshop om Hållbar utveckling med tema Uppföljning/ledningssystem
 4. Profilområden - Utvecklingsprojekt
  Under tiden projektet med handlingsplanen har pågått har kommunerna i Umeåregionen även arbetat fram sina respektive profilområden.
 5. Uppföljning/utvärdering i regiongemensamt ledningssystem
  I denna del gjordes en uppföljning av kommunernas utveckling och dessa presenterades för Regionrådet. Aktiviteterna handlade om att skriva handlingsprogram, få dem antagna och att avsluta projektet.

Vad ledde projektet till?

Projektet har skapat nulägesbeskrivningar och prioriteringar utifrån Aalborgprocessen i samtliga kommuner, en gemensam regional vision: ”Världens bästa livsmiljö för en kvarts miljon människor 2050” med fem Umeåregiongemensamma prioriteringar kopplade till visionen:

 1. God hälsa på lika villkor
 2. Medskapande och demokrati
 3. Tillgängligt och jämställt transportsystem
 4. Effektiv och förnybar energianvändning
 5. Livskraftig och hållbar lokalekonomi

Dessa fem prioriteringar utgör också grunden för verksamhetsplaneringen i Umeåregionens tematiska arbetsgrupper 2010-2011. Utifrån dessa prioriteringar har ett antal regionala, nationella och internationella projekt initierats och
nätverkssamverkan initierats, till exempel:

 • Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat
 • Umeåregionens arbetsgrupp för folkhälsa
 • SIS tekniska kommitté 522, Vägledningsstandard för hållbar utveckling i kommuner, landsting och regioner
 • Nationella samrådsgruppen för EU-samarbete om stadsutveckling
 • Europeiska CIVITAS-nätverket för hållbara stadstransporter

Ett antal strategiska satsningar i projektform har också inletts, till exempel:

 • Energieffektivt byggande i kallt klimat (CERBOF, 2009-2012)
 • Green citizens of Europe (EU Life+, 2010-2015)
 • Hållbart resande i Umeåregionen (ERUF, 2008-11)
 • Jämställdhet, genus och förändringsarbete i Umeåregionen (SKL, 2009-2010)
 • Tech visits Umeå-nordligt nav för modern miljöteknik, Tillväxtverket 2010-2013
 • Ålidhem - den hållbara kulturstadsdelen (Delegationen för hållbara städer)

Vill du veta mer?

Du hittar mer information i slutrapporten för Hållbara Umeåregionen:

Slutrapport Hållbara Umeåregionen