Normstorm (avslutat projekt)

Lyssna

Projekt Normstorm i Umeåregionen – privata och offentliga arbetsgivare i samverkan för jämställd tillväxt, syftar till att genom samverkan och erfarenhetsutbyte mellan offentliga och privata arbetsgivare bidra till en ökad rörlighet för arbetskraften mellan kvinno- och mansdominerade sektorer och yrkeskategorier i Umeåregionen.

Vad handlar projektet om?

Normstorm ägs av Umeå kommun i samverkan med Umeåregionens kommuner och finansieras av Tillväxtverket. Projektet är en fortsättning på det arbete och engagemang som väcktes genom projekten ”Hållbara Umeåregionen” och ”Jämställdhet, genus och förändringsarbete i Umeåregionen”, samt rapporten JämLYS – en jämställdhetsanalys av näringslivet i Västerbotten från 2010. Slutsatserna från dessa initiativ har legat till grund för Normstorms tillkomst och utformning.

JämLYS visade att Umeåregionen har en könsuppdelad arbetsmarknad och att detta är negativt för såväl enskilda individer och företag som för samhället i stort. Skillnaderna mellan kvinnors och mäns studie- och yrkesval är tydligt traditionella och könsmärkta och arbetsmarknaden karaktäriseras av mansdominerade basnäringar och kvinnodominerade offentliga vård- och omsorgsverksamheter. Under år 2010 utgjorde antingen kvinnor eller män 80 procent eller fler av de sysselsatta på ungefär hälften av länets yrkesområden. En majoritet av alla yrkesområden hade alltså en stark genusprägling.

Normstorm är ett långsiktigt projekt vars vision är att arbeta systemförändrande i hela Umeåregionen vilket görs genom en mängd insatser på flera olika samhällsnivåer. Centrala nyckelord i Normstorms arbete är normkritisk- och genusmedveten kompetensförsörjning/rekrytering samt utbildning i jämställdhet och normkritik för arbetsplatser.

Projektet vill medvetandegöra såväl arbetsgivare som arbetssökande om de möjligheter till sysselsättning och utveckling som finns om man utmanar rådande uppfattningar om vad kvinnor och män kan, eller "bör" arbeta med.
Projektets primära målgrupp är privata och offentliga arbetsgivare i Umeåregionen som har intresse för eller behov av att arbeta med kompetensförsörjning och arbetskraftsutbud ur ett normkritiskt, genusmedvetet perspektiv. Insatser har bland annat riktats till:

  • chefer och rekryteringsansvariga som får stöd i att utveckla strukturer och processer för rekryteringsarbete ur ett normkritiskt perspektiv
  • pedagogisk personal, som får stöd i att arbeta med en normkritisk pedagogik för att bättrekunna stödja högstadie- och gymnasieelever att göra studie- och yrkesval som inte främst baseras på kön
  • Arbetssökande samt högstadie- och gymnasieelever är sekundära målgrupper

Under vilken tidsperiod pågår projektet?

Projektet startades i maj 2011 och avslutas i mars 2013.

Vad kostar projektet?

Projektet finansieras i huvudsak av Tillväxtverket. Region Västerbotten samt Umeåregionen har också bidragit till den totala finansieringen. Skogstekniska klustret, Arbetsförmedlingen och Umeå universitet har bidragit i arbettid i projektet.

Total finansiering uppgår till 4 800 000 i kronor. Total finansiering inklusive egen arbetstid i projektet är 5 310 000 kr.

Vilka arbetar i projektet?

Normstorm är ett samverkansprojekt mellan Umeåregionens sex kommuner, Bjurholm, Nordmaling, Robertfors, Umeå, Vindeln och Vännäs.

Projektarbetsgruppen består av Johanna Engström, projektsamordnare, med kontor i Umeå samt Emma Möller, lokal projektledare med kontor i Nordmaling.

Vilka aktiviteter har projektet genomfört?

Projektet har genomfört en mängd olika aktiviteter och insatser för en bred målgrupp i hela Umeåregionen. Företag och organisationer från såväl privat som offentlig sektor har utbildats i jämställhet. Projektet har även vänt sig till politiker och ansvariga tjänstemän och skapat kompetensnätverk för att möjliggöra framtida erfarenhetsutbyten och samarbeten, skapat en universitetskurs i genus och jämställdhet för förvaltningspersonal i regionen samt deltagit i flertalet utåtriktade satsningar för att sprida medvetenhet i regionen.

En av projektets största insatser är utformandet av en webb-baserad grundutbildning i genus och normer som riktar sig mot Umeåregionens arbetsgivare. Webbutbildningen är gratis och tillgänglig via Umeåregionens hemsida.
Projektaktiviteterna har även riktat sig till utbildningssektorn och ett flertal skolor har givits normkritiska grundutbildningar och seminarier för såväl lärare som elever och ett tvådagars seminarium i normkritik och jämställdhet anordnades för Studie- och yrkesvägledare. Projektet har bland annat även genomfört en normkritisk workshop för handläggare inom arbetsmarknadsprojektet Steget vidare samt arrangerat en utbildningsdag i genus och jämställdhet för regionens informatörer.

Vad har projektet lett till?

Projekt Normstorm har bidragit till en ökad genusmedvetenhet hos flera medverkande arbetsgivare och verksamheter. Verksamheter har även genomfört betydande förändringar när det gäller kompetensförsörjning och rekrytering till följd av projektet.

En generell genusmedvetenhet inom verksamheten är en nödvändig bas för normkritisk och genusmedveten kompetensförsörjning. Arbetsplatsklimat, könade kulturer i personalgrupper, hur vi pratar om vår arbetsplats och våra arbetsuppgifter, hur genus ges plats i styrdokument m.m påverkar i allra högsta grad utfallet av genusmedvetna rekryteringar och huruvida personer av ”motsatt kön” väljer att arbeta kvar på en arbetsplats eller på en viss position. Under projektets gång visade det sig tidigt att många av verksamheternas kunskapsnivå gällande kön, genus och normkritik var låg och projektet valde därför att initiera grundläggande jämställdhetsutbildningar för ledning och personal.

Projektets inverkan på medverkande arbetsplatser och verksamheter har tagit sig olika uttryck och skett i olika stor omfattning. Enligt utvärdering av projektet har Normstorms insatser skapat en större enighet om varför jämställdhet är viktigt men kan också sägas ha lett till nya former av motstånd, såväl passivt som aktivt motstånd. Enligt forskning är motstånd i ett jämställdhetsarbete ett tecken på att normer har utmanats och brustit, men bör också tas omhand genom fortsatta insatser för att verksamheten inte ska riskera bakslag eller skapa diskurser kring jämställdhetsarbete som icke beständigt.

Den webb-baserade grundutbildningen i jämställdhet samt ett tillhörande stödmaterial på Umeåregionens hemsida, ett jämställdhetsnätverk för förvaltningspersonal och politiker inom regionen samt stöd och samverkan med kommande forskningsprojektet Konst, genus och arbetsliv, är exempel på projektets mer hållbara och långsiktiga satsningar som kommer att finnas kvar efter projektavslut.

Projekt Normstorm har förhållit sig till de villkor och begränsningar som givits genom tidsplan, budget, geografisk spridning, förväntad målgrupp, med mera. Utvärderingen har funnit att den dessa ramar varit avgörande för projektets resultat och anser att regionen inför nästkommande jämställdhetssatsning borde prioritera ett mer kvalitativt och långsiktigt förändringsarbete framför ett kortsiktigt kvantitativt förbättringsarbete med fokus på representation och rekrytering. Projekt behöver ofta flera år för att utvecklas. Risken med kortare projekt är att arbetsmetoder inte hinner utvecklas och att relationerna mellan de olika parterna inte hinner etableras.

Vill du veta mer?

Du kommer snart kunna ta del av utvärderingsrapport för projektet nedan.

Projektets hemsida: Projekt Normstorms hemsida

Där hittar du bland annat en webbutbildning i jämställdhet som du kan använda på din arbetsplats.

Kontaktperson: Ulf Månsson