Dialog och Utveckling för Regional tillväxt (avslutat projekt)

Lyssna

Dialog och Utveckling för Regional tillväxt är ett näringslivsprojekt med syfte att lägga grunden för en positiv förändring av attityderna till företagande, för att skapa långsiktig tillväxt och utveckla näringslivs-strukturen i Umeåregionens kranskommuner.

Vad handlar projektet om?

Dialog och Utveckling för Regional tillväxt (DUR) är ett näringslivsprojekt med syfte att lägga grunden för en positiv förändring av attityderna till företagande, för att skapa långsiktig tillväxt och utveckla näringslivs-strukturen i Umeåregionens kranskommuner. Detta skall göras genom att utveckla det befintliga näringslivet, verka för nyetableringar och skapa mötesplatser/arenor för dialog mellan kommun och näringsliv.  

Målet med projektet är att bidra till en långsiktig hällbar satsning på företagande/företagsutveckling inom de aktuella kommunerna, att få till stånd en ökad dialog mellan kommunens tjänstemän, politiker och näringsliv och att i förlängningen av det arbetet se en positiv förändring av attityderna till företagande.

Målgrupp för projektet är befintliga företag i kranskommunerna, potentiella företagare, företag som vill etablera sig inom regionen och kommunernas tjänstemän och politiker.

Under vilken tidsperiod pågår projektet?

Projektet sträcker sig över perioden 2011-01-01 – 2013-12-31.

Vilka arbetar i projektet?

Bjurholms kommun är projektägare av projektet. I DUR-projektet samverkar de fem kranskommunerna kring Umeå: Robertsfors, Vindeln, Bjurholm, Vännäs samt Nordmalings kommun. Varje kommun har en lokal projektledare i projektet.

Vad kostar projektet?

Finansiärer är de deltagande kommunerna (Robertsfors, Vindeln, Bjurholm, Vännäs samt Nordmalings kommun), Region Västerbotten och Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF).

Vilka aktiviteter har projektet genomfört?

Projektet arbetar på en mängd olika sätt och har genomfört olika aktiviteter sedan starten för att uppfylla projektets mål och syften.

Exempel på olika arbetsområden projektet har arbetat med:

  • Utveckling av befintliga företag och arbetsplatser
  • Personlig utveckling
  • Affärsutveckling 
  • Produktutveckling/innovation och industridesign 
  • Effektiva arbetsmetoder 
  • Företagsetablering 
  • Ökat attraktionskraft genom utvecklad dialog 
  • Attityder till företagande /entreprenörskap

Vill du veta mer?

Kontakta näringslivsutvecklare Lennart Berggren:
Lennart Berggren
Telefonnummer: 0930-143 86

Kontaktperson: Conny Nordendahl