Alkohol

Lyssna

Den som serverar starköl, vin, spritdrycker och annan jäst alkoholdryck måste söka serveringstillstånd. Den som säljer eller serverar folköl måste anmäla detta till kommunen.

Alkoholservering

Servering av starköl, vin, spritdrycker och annan jäst alkoholdryck får bara göras av den som har serveringstillstånd. Med servering menas varje form av överlämnande av alkoholdryck mot betalning eller ersättning. Det betyder till exempel att en alkoholdryck som ingår i entréavgift eller deltagaravgift också är servering.

Folkölsförsäljning

Den som bedriver detaljhandel med eller servering av folköl är skyldig att anmäla detta till den kommun i vilken försäljningen bedrivs.

Alkohollagen är en social skyddslagstiftning

 Alkohollagen är den lag som reglerar vad som krävs för att få servera och sälja alkoholdrycker. Lagen är en social skyddslag och har till främsta syfte att begränsa alkoholens negativa skadeverkningar. Den alkoholpolitiska hänsynen har enligt lagen företräde framför de näringspolitiska.

Servering av alkoholdrycker får endast ske i sådan omfattning och i sådana former att skador eller brister i ordning och nykterhet på serveringsstället inte uppstår, och som ett särskilt skydd för ungdomen finns åldersgränsen 18 år.

 

Kontaktperson: Mia Kristiansson