Miljöfarlig verksamhet

Lyssna

Enligt Miljöbalken ska du som företagare ha sådan kunskap om din verksamhet att du vet hur den påverkar miljön. Om det finns en risk att utsläpp eller annan miljöstörning kan inträffa är du skyldig att vidta åtgärder. Observera att endast risken är skäl nog för att vidta skyddsåtgärder.

Bensinstationer, verkstäder, jordbruk och avloppsanläggningar är exempel på verksamheter som räknas som miljöfarliga, enligt miljöbalken.

Beroende på storlek, utsläppsmängder och liknande delas de miljöfarliga verksamheterna in i olika klasser.  Klasserna avgör om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig. Det är viktigt att du som verksamhetsutövare håller dig informerad om vad som gäller för just din verksamhet. Klassningarna finns i bilagan till förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Anmäla miljöfarlig verksamhet

Anmälan ska ske på särskild blankett och ska lämnas i in i god tid (minst 6 veckor) före verksamheten påbörjas. Handläggningen för ansökan är normalt 5-6 veckor från att ansökningshandlingarna är kompletta. Avgift för handläggning av anmälan tas ut enligt taxa som är fastställd och antagen av Kommunfullmäktige. Kontakta gärna Samhällsbyggnadsförvaltningen för att få veta mer. Du gör din anmälan genom att fylla i den direkt på webben:

Länk till Nordmalings kommuns e-blankettarkiv (extern länk, öppnas i nytt fönster)

Taxa inom miljöbalkens område

I Nordmalings kommun arbetar vi framförallt med en timavgift för tillsyn inom miljöbalkens område. Detta kostar idag 659kr/timme.

Ytterligare taxor hittar du i detta taxedokument:

Länk till Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Kontaktperson: Mia Kristiansson