Hummelholm

Lyssna

I naturreservatet i Hummelholm finns varierad natur. Här ingår området runt Öre älv, slåtterängar mm.

Hummelholms ängar och by

Slåtterängarna vid Hummelholms by blev naturreservat på 1970-talet med syfte att bevara och vårda en del av ett försvinnande kulturlandskap. Ängarna är blomrika och frodiga, bl a rödblära, åkerbär, fibblor, gullris och renfana finns här.
Hummelhoms by har anor från medeltiden och genom byn löper en fin björkallé.

Vägbeskrivning Hummelholms slåtterängar och by

Från Nordmaling: E4 Norra infarten tag väg mot Gräsmyr och kör 15 km till avtagsväg Torrböle och Hummelholm, välj den vägen och efter 7km är du framme vid avtagsvägen till naturreservatet.
 
Från Umeå: E4 till Nordmaling enligt ovanstående, eller via Röbäck till Gräsmyr och fortsätt mot Nordmaling.
Efter 8,3 km är du framme vid avtagsväg Torrböle och Hummelholm, välj den vägen och efter 7km är du framme vid avtagsvägen till naturreservatet.
 

Öre älv

Öre älv är en av Nordmalings två stora älvar. Älven har sina källflöden på Stöttingfjället i Lycksele och på väg ned mot havet rinner den genom Bjurholms och Nordmalings kommuner.
 
Liksom Lögdeälven är Öre älv en typisk norrländsk skogsälv. Det innebär att den har hela sitt nederbördsområde inom skogslandet och inte är beroende av snösmältningen i fjällen. Området har extremt få sjöar som kan hjälpa till med utjämningen av vattenflödet. Det innebär att älven ändrar utseende många gånger per år och att älven kan bli mycket hög vid ihållande regnsomrar.
 
Både Öre och Lögdeälvens dalgångar är mycket kuperade med några av landets högsta nipor och en mängd djupa raviner. Älvarna slingrar sig bokstavligen fram i landskapet och bildar många meanderbågar.
 
Öreälvens nedersta fem kilometer utgör ett viktigt reproduktionsområde för lax och havsöring. Nättingfisket har sedan lång tid tillbaka varit viktigt. Området är också den enda plats norr om Gotland där skalbaggen Heterocerus hispidulus finns. Här finns också ett rikt fågelliv. Öreälvens mynningsområde är mycket rikt på olika vattenväxtarter. Totalt finns mer än 30 rent vattenbundna arter i området.
 
Hela Hummelholms naturreservat är skyddat enligt bestämmelserna för Natura 2000. Natura 2000 är ett nätverk av Europas allra mest värdefulla områden. Till de områden som klassas som bevarandevärda enligt Natura 2000 följer också en bevarandeplan som beskriver hur naturvärdena kan bibehållas. Det är Länsstyrelserna som ansvarar för att värdena säkerställs.

Hällristningar i Laxforsen vid Öre älv

Genom de unika hällristningsfynd som gjordes 1998 har kartan för boplatser för jägarfolken i Västerbotten fått ritas om. Hällristningarna är daterade till 4 000 år f Kr och har blivit noggrant undersökta och utredda bl a av arkeologer från Umeå Universitet. Vid Skogsvårdsstyrelsens inventering i området hittades en mängd nya fornlämningar vilket tyder på febril aktivitet i området under forntiden.

Laxforsen är den största forsen som ligger söder om byn. Fallhöjden är fem meter och älven har skurit djupt ner i landskapet som består av kuperad och skogsbevuxen tallmo.

Vägbeskrivning Laxforsen

Från Torrböle, sväng vid skyltning mot Björkudden. Rödmärkt gångstig från Björkudden. Alternativt, kör bil så långt det går längs den markerade sträckan. Sista biten måste man gå till fots över ett hygge. Branta sluttningar och tidvis blöt mark.
(Källa: CD-uppsats av Kristina Josephson Hesse, Umeå Universitet, 1999)