Jon-Persbäcken

Lyssna

Vid Öreälven ligger en liten reservatspärla som är väl värd ett besök. Naturreservatet karaktäriseras av den lilla Jon-Persbäcken som skurit sig djupt ner i den sandiga marken, och från områdets högsta punkt har man, omgiven av gammeltallar, en fin utsikt upp längs älven.

Bäckravin genom gammelskog

Naturreservatet Jon-Persbäcken ligger cirka 20 km norr om Nordmaling och består av ett mindre naturskogsområde i direkt anslutning till Öreälven. Naturreservatet utgör en del av det älvnära landskapet med sedimentmarker, höga älvbrinkar och en bäckravin som är utmärkande för Öreälvens dalgång. Den lilla bäcken Jon-Persbäcken rinner djupt nedskuren i sedimenten genom områdets centrala del och är karaktäristisk för reservatet. Skogen domineras av gammal, hänglavsrik grannaturskog som i sluttningar och svackor är relativt opåverkad av skogsbruk. Här är skogen högvuxen och högproduktiv och det finns gott om gamla, grova träd. Död ved förekommer rikligt både som stående och liggande träd. Det finns spridda äldre lövträd av främst asp och sälg men även björk.
 

Vandra på Öreälvsleden och titta på utsikten

Uppe på den höjd som finns nära älven är skogen något mindre skiktad och med ett sparsammare inslag av död ved. Men närmare branten ökar inslaget av tall och ner mot älven står flerahundraåriga tallar och bitvis rikliga mängder död ved. Här kan man lätt hitta en fin fikaplats med utsikt över älven. Genom reservatet passerar Öreälvsleden och från den kan man göra en avstickare för en vandring genom reservatet.


Skydd

Området omfattas av två olika former av skydd, det är dels skyddat som ett naturreservat och själva Jon-Persbäcken är dessutom, som biföde till Öreälven, skyddat som Natura 2000-område. Natura 2000 är ett nätverk bland EU:s medlemsländer med syfte att skydda värdefull natur för framtiden. Natura 2000-arbetet styrs av två EU-direktiv, Fågeldirektivet samt Art- och habitatdirektivet. I de två direktiven anger man olika naturtyper, växter och djur som medlemsländerna kommit överens om är speciellt skyddsvärda i ett europeiskt perspektiv. I bevarandeplanen i högerspalten kan du ta reda på varför just Öreälven med biflöden är skyddat genom Natura 2000.

 
Bildat: 2011, 1995
Storlek: 16 ha
Kommun: Nordmaling
Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000
Läge: Ca 20 km norr om Nordmaling, längs Öreälven
Service: Informationsskyltar
 
Karta över området hittar du på Länsstyrelsens hemsida: