Starrmyran

Lyssna

Reservatet består av flera flacka åsryggar som finns insprängda mellan ett antal sumpiga sänkor. I utkanterna av reservatets östra del ingår mindre delar av de bägge dikade våtmarkerna Stenmyran och Hömyran.

Merparten av reservatet täcks med äldre gran- och barrblandskogar. Skogen är genomgående välskiktad och har en tydlig naturskogsstruktur. Ungefär hälften av skogsmarken utgörs av gran-sumpskogar som till stora delar är dikningspåverkade. Den andra hälften består av lövrika barrblandskogar på frisk mark. 
Skogsbrand under 1800-talet

En större skogsbrand har berört stora delar av reservatet någon gång under senare hälften av 1800-talet. I de sluttande partierna finns gott kolade brandstubbar, enstaka träd med brandljud och ett allmänt inslag av grov gammal vårtbjörk och asp. De sumpiga, flacka delarna verkar i stort ha undgått branden. Här återfinns mycket hänglavsrika och senvuxna granskogar i sent successionsstadium. 
Artrikt område

Kärlväxtfloran domineras helt av blåbärsris med inslag av andra bärris och enstaka lågörter och gräs. Mindre fläckar med mer örtinslag förekommer i anslutning till ett par små utströmningsområden. Här kan man bland annat påträffa den lilla orkidén spindelblomster. Starrmyran är främst ett lokalt friluftsområde som används för jakt, svamp- och bär-plockning.

Bildades: 2007
Storlek: 45 ha
Kommun: Nordmaling
Skyddsform: Naturreservat
Läge: i Öreälvens dalgång i norra delen av Nordmaling. Ca 13 km SO Bjurholm
Service: Informationsskyltar