Torsmyran

Lyssna

Torsmyran är nära 5 kvadratkilometer stor och en av norrlandskustens största och mest variationsrika myrar.

 
Myren har mycket öppet vatten och det gör fågellivet rikt. Här finns fina exempel på olika typer av mossar, kärr, blandmyrar och landets nordligaste  högmossebildning.
Huvuddelen av reservatet utgörs av torvmark. Myrholmar med svallade moräner,drumliner och berg i dagen finns också.I området norr om parkeringsplatsen vid E4:an finns svallsediment. Reservatets norra och västra utkanter omfattar de yttre delarna av ett stråk med älvsediment i form av välutbildade strandvallar i ett tidigare utflödesområde för Öre älv.

Torsmyran är rikt på öppet vatten i form av tjärnar, gölar, dråg och bäckar. Vattenrikedomen har bidragit till att myren har en intressant insekts- och fågelfauna. På myren och i dess närmaste omgivning häckar bl.a. ljungpipare, rödbena, grönbena, gluttsnäppa, storspov, smålom, sångsvan, ängspiplärka, gulärla och flera ugglearter.
Reservatet ingår i Natura 2000.
 
 

Vägbeskrivning Torsmyran

Nås från rastplats vid väg E4:a; 6 kilometer nordost om Nordmaling. En bred spång möjliggör för en barnvagn eller rullstol  att komma ut på myren till en plattform med bänkar.

Kontaktperson: Elizabet Westerlund