Örefjärden, Snöanskärgården och Järnäshalvön (marint naturreservat)

Lyssna

Länsstyrelsen har fattat beslut om ett nytt marint naturreservat i havsområdet kring Örefjärden, Snöanskärgården och Järnäshalvön. Området tillhör länets finaste kustmiljöer och inkluderar en spännande blandning av höga naturvärden, kulturhistoriska värden och värden för friluftslivet. Här finns information och underlag kring beslutet.

Områdets värden

Reservatet utgörs av ett mångformigt kust- och skärgårdsområde som hyser såväl höga natur- och kulturvärden som friluftsvärden. De marina naturvärdena är bland annat kopplade till produktiva havsvikar med hög artrikedom, marina arter vid sin utbredningsgräns, en rik kustfågelfauna, en lång oexploaterad strandlinje och en allmänt mycket variationsrik skärgårdsmiljö. På land återfinns flera större områden med landhöjningsskog och äldre tallskog. Landhöjningen skapar tydliga vegetationssuccessioner från öppna våtmarker och lövbårder till gran och tallskog. De kulturhistoriska värdena är kopplade till en stor rikedom av fornlämningar samtidigt som en mer modern kulturhistoria i form av fiskelägen och sjömärken är framträdande.

Syftet med reservatet

Det övergripande syftet med reservatet är att bevara kust- och skärgårdslandskapet som en i huvudsak opåverkad helhetsmiljö. Områdets rika marina miljöer och landmiljöer ska så långt som möjligt skyddas från fysisk åverkan så att förutsättningarna för en naturlig flora och fauna tryggas. Områdets betydelse för skyddsvärda arter exempelvis häckande kustfåglar ska bevaras och stärkas. Reservatet ska även värna, vårda och tydliggöra de kulturhistoriskt präglade miljöerna samt tillgodose det rörliga friluftslivets behov.
 
Naturreservatet ligger i den södra delen av Västerbottens län inom Umeå och Nordmalings kommuner. Reservatet omfattar delar av den yttersta kustremsan, från Långören strax söder om Norrbyn till Järnäsudden, och sträcker sig därifrån ut i havet från fyren Lögaren i norr, förbi Bonden till Sydostbrotten och Verners grund i söder.