Anläggningsbidrag

Lyssna

Anläggningsbidrag kan sökas av föreningar som äger och sköter om en egen anläggning eller hyr en anläggning som går att jämställa med ett ägande. Syftet med bidraget är att täcka en del av skötsel- och driftkostnad.

Vilka kan ansöka om stödet?

Anläggningsbidrag kan sökas av frilufts- eller idrottsföreningar som:

 • äger och sköter om sin egen anläggning.
 • hyr en anläggning där hyresavtalet går att jämställa med ett ägande. Det innebär avtal om full nyttjanderätt och månadshyra.

Föreningar kan inte ansöka om anläggningsbidrag för aktiviteter i kommunala anläggningar.

Nya anläggningar ska godkännas av kommunstyrelsens allmänna utskott innan de blir stödberättigade.

Vad menar ni med anläggning?

Med anläggning menas lokaler eller idrottsmiljöer där idrottsverksamhet utövas – både ledarledd sådan och spontanidrott. Exempel på anläggningar: idrottshallar, fotbollsplaner, ishockeyplaner, tennisplan, skidspår, elljusspår, orienteringskarta, skidanläggning samt skjutbana.

Med anläggning avses inte kanslilokaler eftersom dessa inte används till idrottsverksamhet.

Vilka villkor behöver föreningen uppfylla för att få stödet?

För att ha rätt till stödet behöver föreningen uppfylla kommunens allmänna villkor och villkor för anläggningsbidrag:

Allmänna villkor för föreningsbidrag

 • Förening ska på demokratisk grund bedriva varaktig ideell verksamhet i Nordmalings kommun.
 • Registrerad förening ska ha minst 5 medlemmar, antagit stadgar och valt styrelse.
 • Föreningen ska ha sitt säte i Nordmalings kommun.
 • Föreningen ska ha registrerat organisationsnummer.
 • Föreningen ska vara registrerad i kommunens föreningsregister och årligen uppdatera sina föreningsuppgifter.
 • Föreningen ska vid ansökningstillfälle använda kommunens egna ansökningshandlingar samt bifoga gällande stadgar.
 • Föreningen ska vara öppen för att samarbeta och samordna befintliga resurser inom föreningslivet som exempelvis lokaler, inventarier, maskiner samt personal.
 • Föreningen ska årligen rapportera hur de har arbetat mot kommunens föreningsmål.

Villkor för anläggningsbidrag

 • Föreningen ska uppfylla kraven i kommunens allmänna villkor.
 • Föreningen ska bedriva verksamhet för barn och ungdomar i åldern 7 till 25 år.
 • Föreningen ska bedriva all barn- och ungdomsverksamhet i drogfri miljö.
 • Föreningen ska sträva efter att samnyttja anläggningar med kommun och andra föreningar.
 • Föreningen ska tydligt redovisa vilken/vilka anläggningar föreningen har.

Vem beslutar om stödet?

Kommunstyrelsen beslutar om anläggningsstöd. Ett belopp fastställs för varje enskild förening och gäller under en treårsperiod.

Hur mycket kan föreningen få i stöd?

Kommunstyrelsen beslutar hur mycket stöd din förening för. Stödet utgår från föreningens kostnader för:

 • Hyra
 • El
 • Uppvärmning
 • Försäkring
 • Vatten- och avloppsavgifter
 • Löpande underhåll
 • Renhållning

Hur ansöker vi?

Du ansöker senast 31 mars genom att fylla i vår ansökan. Ansökan är digital. Efter ansökan handläggs ansökan av föreningshandläggare. 

Länk till ansökan om föreningsbidrag (extern hemsida, öppnas i nytt fönster)

Vilka handlingar behöver föreningen skicka in?

Du behöver följande handlingar till din ansökan:

 • Ansökan (blankett finns på kommunens hemsida)
 • Verksamhetsberättelse
 • Bokslut

Om bokslutet inte tydligt anger kostnaderna i kategorierna ovan har Nordmalings kommun rätt att begära ut en särskild sammanställning av dessa. Kommunen har även rätt att begära ut underlag exempelvis fakturor och avier.

Vad händer om föreningen ansöker för sent?

Föreningar som inte har skickat in ansökan innan sista ansökningsdatum har inte rätt till bidrag.

Föreningarna har dock rätt att komplettera med handlingar efter sista ansökningsdatum utan att förlora rätt till bidrag. Nordmalings kommun har rätt att kontrollera uppgifterna i inlämnade ansökningar.

När betalar ni ut stödet?

Bidraget betalas ut tidigast under april månad.

Att lämna in felaktiga eller inkompletta uppgifter kan medföra att stödet uteblir och kommunen kan då kräva återbetalning.

Kontaktperson: Paula Quinones Canessa