Underrrättelse om granskning– standardutförande Draken 24

Lyssna

Under perioden 28 december till 25 januari kan du lämna synpunkter på ett förslag till detaljplan för Draken 24.

Under perioden 28 december 2016 till 25 januari 2017 kan du lämna synpunkter gällande ett förslag på detaljplan för Draken 24, Nordmalings kommun, Västerbottens län.

Planområdet ligger centralt i Nordmalings samhälle och omfattar fastigheten Draken 24 som är cirka 3600 m2. Fastigheten angränsar till Kungsvägen i norr och till Hantverkargatan i söder. Intilliggande fastigheter är Draken 11, Draken 12, Draken 28 samt Draken 29.

Syfte men detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för nybyggnation av ett flerbostadshus i centrala Nordmaling.

Granskningshandlingarna finns tillgängliga på biblioteket Nordmaling, kommunhuset receptionen på kontorstid och på kommunens hemsida.

För frågor kontakta

Sektor Samhällsbyggnad

  • Agneta Sahlström 0930-140 96
  • Sune Höglander 0930-140 90

Yttrande

Yttranden över granskningshandlingen ska lämnas skriftligen senast den 25 januari 2017 Nordmalings Kommun, Sektor samhällsbyggnad, Kungsvägen 41, 914 81 NORDMALING

Den som inte lämnar in skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga kommunens beslut att anta detaljplanerna.

Handlingar

Länk till Samrådredogörelse för Draken 24 (pdf)

Länk till Planbeskrivning - detaljplan för Fraken 24 (pdf)

Länk till Planbestämmelser (pdf)

Länk till Dagvattenutredning (pdf)

Geotekniska utredningar (pdf)