Underrättelse om granskning - standardutförande - Industrispår Rundvik

Lyssna

Nu kan du lämna skriftliga synpunkter över planerna på att bygga ett industrispår norr om Rundvik.

För yttrande och synpunkter under tiden 27 februari 2017 – 27 mars 2017 beträffande:

Ett förslag på detaljplan för Del av fastighet Mo 3:27 m.fl. Industrispår Rundvik,
Nordmalings kommun, Västerbottens län

Planområdet ligger strax norr om samhället Rundvik och omfattar cirka 2 ha. Området avgränsas i söder av Strandvägen, i väster av Botniabanan, i norr av Lögdeån samt i öster av Nordmalingsfjärden.

Syfte med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar till att koppla på ett industrispår till befintlig växel på Botniabanan. Intill industrispåret ska en terminalanläggning för lastning och lossning kunna byggas. Detta ska skapa förutsättningar för ett logistiknav i Rundvik samt öka godstransporter på järnvägen.

Granskningshandlingarna finns tillgängliga på biblioteket Nordmaling, kommunhuset receptionen på kontorstid och på kommunens hemsida.

Yttrande

Yttranden över granskningshandlingarna ska lämnas skriftligen senast den 27 mars 2017 till:

Nordmalings Kommun
Sektor Samhällsbyggnad
Kungsvägen 41
914 81 NORDMALING

Den som inte lämnar in skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga kommunens beslut att anta detaljplanerna.

Kontakt

Sektor Samhällsbyggnad

Agneta Sahlström 0930-140 96,
Sune Höglander 0930-140 90

Handlingar

Länk till Samrådsredogörelse industrispår Rundvik

Länk till Planbeskrivning - detaljplan industrispår Rundvik

Länk till Planbestämmelser industrispår Rundvik

Länk till Dagvattenutredning industrispår Rundvik

Länk till Markteknisk undersökningsrapport industrispår Rundvik

Länk till Miljökonsekvensbeskrivning industrispår Rundvik