Underrättelse om granskning - samråd kring detaljplan för del av Mo 3:85 m.fl. Industrispår Rundvik, Nordmalings kommun

Lyssna

Ett förslag på detaljplan har tagits fram för att bygga ett industrispår norr om Rundvik som berör fastigheterna Lögdeå 8:51, Lögdeå S:9 och Mo 3:85, Nordmalings kommun.

Förslaget medger byggnation av en terminalanläggning för lastning och lossning intill Botniabanan. Syftet med planen är att skapa planmässiga förutsättningar för att koppla på ett industrispår till befintlig växel på Botniabanan.

Planförslaget föreslår upphävande av planläggning för industrispår på mark som inte längre ingår i det tänkte området för industrispår. Planområdet ligger strax norr om samhället Rundvik och omfattar cirka 12ha.


Handlingarna är även tillgängliga på Kommunkontoret, Kungsvägen 41 Nordmaling

Synpunkter
Synpunkter på planförslaget ska skriftligen vara kontoret tillhanda senast 6 augusti 2018 till:


Nordmalings Kommun
Sektor Samhällsbyggnad
Kungsvägen 41
914 81 NORDMALING
Den som inte lämnat sina skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga kommunens beslut att anta detaljplanerna.


Kontakt
Sektor Samhällsbyggnad
Tommy Samuelsson, telefon: 0930-140 90, e-post: tommy.samuelsson@nordmaling.se

 


Handlingar:

Miljökonsekvensbeskrivning enligt plan- och bygglagen

Markteknisk undersökningsrapport (MUR)

Planbestämmelser

Behovsbedömning

PM - vägtrafik

PM - dagvattenhantering