Kungörelse avfallsplan

Lyssna

Remiss och samråd. Under perioden 27 april till och med torsdagen den 18 Juni är förslaget ute på remiss och samråd. Under den tiden kan du läsa förslaget och är välkommen att lämna synpunkter via kommun@nordmaling.se. Efter samrådet ska synpunkter som har kommit in behandlas och arbetas in i den nya avfallsplanen. Planen ska slutligen antas av kommunfullmäktige under hösten 2020.

Syfte och mål

Genom mål och åtgärder i avfallsplanen vill kommunerna minska avfallsmängderna, öka återvinningen och minska miljöpåverkan från avfallet. Avfallsplanen lägger grunden för en inriktning mot ett mer hållbart samhälle där användning av resurser och hantering av avfall bygger på principer om cirkulär ekonomi. Planen innehåller tre övergripande mål för avfallshanteringen som anger inriktningen på längre sikt och som är vägledande för alla som ger upphov till avfall. Nyckeltal med målvärden anger på en mer konkret nivå vad som ska uppnås. Till målen hör åtgärder som ska genomföras för att målen ska kunna nås. Nyckeltal och åtgärder avser i första hand de avfallsslag som kommunerna har rådighet över. Målen utgår från bland annat de nationella miljökvalitetsmålen, globala hållbarhetsmålen, den nationella avfallsplanen och aktuell lagstiftning, kommunens övriga mål och strategier samt diskussioner i avfallsplaneringsprocessen.

Avfallsplanens övergripande mål är att:
- minska avfallsmängderna
- öka återvinningen
- minska miljöpåverkan.

I bilagan handlingsplan presenteras åtgärder för att uppnå målen i avfallsplanen. Syftet med åtgärderna är att minska mängden avfall och att omhändertagandet av det avfall som uppstår ska förbättras ur miljö- och resurshushållningssynpunkt. Åtgärderna presenteras i anslutning till det mål som de närmast kan anses höra.

Ta del av förslaget

Du kan ta del av handlingarna genom att ladda ner dem från sidan du når genom länken nedanför. De går också att läsa på Kommunkontoret på förfrågan.

Länk

Handlingarna går också att läsa på kommunkontoret på förfrågan

Lämna synpunkter senast 18 juni

Synpunkter på avfallsplanen ska vara skriftliga och går att lämna in via post till "Renhållningsavdelningen, Nordmalings kommun 914 81 Nordmaling" eller via mail kommun@nordmaling.se. Märk med Dnr 2020-000174 450