Investeringsbidrag för allmänna samlingslokaler

Investeringsbidrag är ett bidrag som kan sökas av stiftelser, aktiebolag eller föreningar som arbetar utan vinstsyfte. Dessa organisationer söka upp till 200.000 kronor från kommunen och Boverket till att bygga om, höja standard, energieffektivisera eller göra lokaler mer tillgängliga.

Investeringsbidrag är ett bidrag som kan sökas av stiftelser, aktiebolag eller föreningar som arbetar utan vinstsyfte. Dessa organisationer söka upp till 200.000 kronor från kommunen och Boverket till att bygga om, höja standard, energieffektivisera eller göra lokaler mer tillgängliga.

Syftet med bidraget är att ge goda förutsättningar för att kunna skapa mötesplatser och sociala miljöer i närsamhället.

Hur ansöker jag om investeringsbidrag?

Bidraget söker du hos Boverket och kommunen. Ansökan ska undertecknas av behörig firmatecknare. Uppgifter om faktiska förhållanden och att lokalen uppfyller villkoren för allmänna samlingslokaler lämnas på heder och samvete.

Ansökan till kommunen kan ske löpande under året.

Följande handlingar skall lämnas in till kommunen:

 • Redovisning av övriga allmänna samlingslokaler i upptagningsområdet
 • Utredning om lokalens användning och om föreningslivet på orten
 • Översiktig åtgärdsbeskrivning
 • Ritningar
 • Kostnadssammanställning
 • Finansieringsplan för projektet och driftskalkylen för lokalen
 • Årsredovisning och verksamhetsberättelse

Det finns ingen garanti för bidrag trots att man uppfyller kraven, eftersom anslaget är begränsat. Detta innebär att det måste göras en prioritering mellan ansökningarna där behovet av lokalen som allmän samlingslokal är särskilt viktigt. Kommunen har avsatt 200 000 kr i investeringsbidrag för stöd till allmänna samlingslokaler.

Vilka kan ansöka om investeringsbidrag?

Aktiebolag, stiftelser eller föreningar som arbetar utan vinstsyfte kan få bidraget. Den sökande måste även vara fristående från kommunen och från kommunala företag. Den sökande ska även äga sin lokal eller ha ett långsiktigt nyttjanderättsavtal.

Exempel på allmänna samlingslokaler är bygdegårdar, folkparker, Folkets Hus, IOGT-NTO-lokaler och andra föreningsdrivna lokaler som används allsidigt.

Vad kan jag få bidrag för?

Kommunalt investeringsbidrag till allmänna samlingslokaler kan lämnas till ombyggnad, standardhöjande reparationer, energieffektivisering eller tillgänglighetsskapande åtgärder.

Exempel på tillgänglighetsskapande åtgärder är:

 • anpassning av hygienutrymme
 • ramp eller lyftplatta
 • installation av hiss
 • installation av hörslinga
 • justering av trösklar
 • biluppställningsplats för rörelsehindrad

Regler för investeringsbidrag

Du hittar mer information i reglementet för kommunalt investeringsbidrag:

Länk till reglemente för kommunalt investeringsbidrag till allmänna samlingslokaler Pdf, 86.7 kB.