1 Ingen fattigdom

Sverige har ett väl utbyggt välfärdssystem och hög levnadsstandard.

Utmaningen är att inkomstskillnaderna mellan olika grupper i samhället ökar och en ökande andel av befolkningen lever i relativ fattigdom. Vissa grupper - utrikes födda, personer med lägre utbildningsnivå, barn till ensamstående, personer med funktionsnedsättning, ensamstående kvinnor med barn samt kvinnliga pensionärer - löper större risk för ekonomisk utsatthet.

Skillnaden mellan inkomstgrupper omfattar inte bara pengar. Fattigdom inkluderar även brist på frihet, makt, inflytande, hälsa, utbildning och fysisk säkerhet.

Kommunens individ- och familjeomsorg fyller en grundläggande funktion som ett socialt skyddsnät, i enlighet med lagstiftningen på socialtjänstens område. Kommunen hjälper till med ekonomiskt bistånd, tidigare kallat socialbidrag, och erbjuder budget- och skuldrådgivning.

Sektor utbildning arbetar på olika sätt för att ge eleverna förutsättningar för goda studieresultat som ger ökad möjlighet till arbete.

Situationen för målet

Nordmalings kommun har särskilt fokus och prioritet i arbetet arbetar med att ha en låg andel biståndsmottagare och låg andel barn och unga i ekonomiskt utsatta hushåll. Målsättning att underlätta för människor att vara självförsörjande.

Kommunen arbetar för att få fler personer i arbete, särskilt riktat till individer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Arbetsmarknadsenhet i kommunen vänder sig till personer som står långt från arbetsmarknaden med eller utan försörjningsstöd och är inskrivna på Arbetsförmedlingen. Personer som beviljas insatser genom arbetsmarknadsenheten och får en arbetscoach som ger stöd under den tid som personen behöver för att komma ut i eget arbete. Arbetsmarknadsenheten erbjuder praktik, arbete och vägar till utbildning.