4 God utbildning

Kommunen ansvarar enligt skollagen för förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem och kommunal vuxenutbildning (inklusive svenska för invandrare - SFI).

Det systematiska kvalitetsarbetet i Nordmaling bedrivs utifrån den grundläggande målsättningen att alla elever ska nå goda studieresultat. Skolutvecklingen skall bedrivas på vetenskaplig grund och vara tillgänglig för alla våra barn och elever och som en del i detta finns ett pågående utvecklingsprojekt där en lektor har fått i uppdrag att arbeta med skolutveckling utifrån ett didaktiskt perspektiv med den yttersta målsättningen att höja elevers skolresultat. Arbetet pågår inledningsvis under en treårsperiod genom att bland annat bedriva ämnesövergripande undervisning samt skapa förutsättningar för vidareutveckling av detta med en tydlig koppling till de globala målen i Agenda 2030 och lärande för en hållbar utveckling.

För att säkerställa en likvärdig utbildning genomförs också breda elevhälsoinsatser samt satsningar inom området likabehandling med en tydlig förankring i alla Nordmalings utbildningsverksamheter. Vår utgångspunkt är att alla barn och elever ska erbjudas en trygg miljö som uppmuntrar till lärande. Inom ramen för detta fortgår det främjande arbetet med tillgängliga lärmiljöer i hela vår organisation där alla klassrum har inventerats och uppdaterats utifrån elevers behov kopplat till utveckling och lärande. Trygga och tillgängliga lärmiljöer för ökad studiero förväntas skapa en positiv progression hos våra barn och elever. Även lärande utemiljöer planeras att ses över för att skapa bättre förutsättningar för utomhuspedagogik inom våra verksamheter. Inte minst gäller detta även våra förskolor och fritidshem.

Verksamheterna fortsätter också med kompetensutvecklingsinsatser inom ramen för dessa områden, bland annat med fokus på ett pedagogiskt ledarskap och fortsatta kompetensutvecklingsinsatser för våra elevassistenter. Fortsatt utbildning genomförs också inom SKUA, språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Första omgången med denna utbildning genomfördes redan läsåret 2019/2020 och inkluderade då Artediskolan samt Kyrkovallens skola, samt alla förskolor i kommunen. Detta läsår genomgår resterande grundskoleenheter samma utbildning för att säkerställa en likvärdig utbildning inom hela vår kommun. Inledningsvis var satsningen inom SKUA en del av vårt samarbete med Skolverket i projektet “Riktade insatser för nyanlända” även om vi nu kan se att en undervisning med fokus på språkets roll i alla ämnen är gynnsam för alla våra elever.

Utbildade trygghetsteam finns etablerade inom alla våra fritids- och grundskoleenheter som arbetar främjande, förebyggande och åtgärdande för ökad trygghet och studiero bland våra elever. I Nordmaling finns också en god tillgång till speciallärare, specialpedagoger, kuratorer samt skolpsykolog och logoped för att våra verksamheter ska kunna möta varje barns och elevs enskilda behov.

Samtliga verksamheter för barn under 18 år har utifrån grundläggande styrning i våra Läroplaner samt Skollagen ett bra stöd för ett genomgående barnperspektiv och barnkonventionen är väl förankrad i vår organisation. Nordmalings skolor har bland annat ett pågående utvecklingsarbete för ökad elevdelaktighet i arbetet med planen mot diskriminering och kränkande behandling. Samtliga grundskolor har även klassråd och elevråd, vilket ger eleverna möjlighet till inflytande över sin undervisning och skolmiljö.

Nordmaling samarbetar med flera lärosäten och tar emot lärarstudenter (VFU, verksamhetsförlagd utbildning) för att locka fler till läraryrket och till kommunen. Vi har också påbörjat ett stärkt samarbete med Umeå Universitet där vår lektor har en viktig funktion i det fortsatta arbetet.

Inom Nordmalings vuxenutbildning pågår ett utvecklingsarbete för ökad likvärdighet och förbättrad kvalitet som ökar genomströmning och motverkar studieavbrott. Med ett nytt lärcentrum i nya förbättrade lokaler ges goda förutsättningar för fortsatt utveckling av inkluderande lärmiljöer för våra vuxna elever. Detta inkluderar en studieverkstad där alla våra vuxenstuderande är välkomna, även distansstuderande erbjuds stöd och vägledning utifrån behov.

Situationen för målet

Sverige har ett väl utbyggt utbildningssystem med avgiftsfri utbildning och en tradition av folkbildning. De utmaningar som identifierats nationellt rör kunskapsskillnader mellan flickor och pojkar och bristande likvärdighet mellan olika skolor, samt att det finns en betydande andel unga som varken studerar eller arbetar.

Liksom för många andra kommuner har Nordmaling vissa svårigheter att rekrytera pedagogisk personal. I Nordmalings kommun gäller det främst verksamheter belägna utanför centralorten.

I Nordmaling känner sig fler än nio av tio elever trygga i skolan men det genomsnittliga meritvärdet för elever i årskurs 9 är lågt i jämförelse med andra liknande kommuner.

Elevers behörighet till yrkesprogram efter årskurs 9 är något högre jämfört med andra liknande kommuner liksom andelen elever med gymnasieexamen efter tre år. Problematiskt för Nordmaling är att mer än var tredje elev i årskurs 9 inte når kunskapskraven i alla ämnen.