8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Som organisation har kommunen ett övergripande mål att vara en attraktiv arbetsgivare.

Det är viktigt eftersom för Nordmalings kommun vill säkerställa låg personalomsättning som möjliggör att kompetensen stannar kvar i organisationen. En annan aspekt är att Nordmalings kommun måste vara attraktiv för att kunna trygga den framtida kompetensförsörjningen.

På ett nationellt plan har klarlagts att samtliga organisationer i framtiden kommer få ökade utmaningar med egen kompetensförsörjning med anledning av att antalet individer i arbetsför ålder kommer minska. Det innebär i praktiken en ökad konkurrens om tillgänglig arbetskraft mellan arbetsgivarorganisationerna.

Kommunfullmäktige har förtydligat målet avseende kommunens näringslivsklimat. Ett starkt näringslivsklimat tillsammans med tillväxt är viktiga faktorer för att Nordmalings kommun ska kunna utvecklas och säkerställa en fortsatt god kommunal service. Vidare är det av betydelse att Nordmalings kommuns invånarantal ökar för att stärka den framtida kommunala ekonomin och kompetensförsörjningen för såväl näringsliv som Nordmalings kommun.

Situationen för målet

Som arbetsgivare driver Nordmalings Kommun ett systematiskt arbetsmiljöarbete som styrs av personalpolitiska policys för arbetsmiljö och likabehandling. I Nordmalings kommun innebär det i praktiken att skyddsronder, medarbetarsamtal och lönesamtal genomförs årligen. För att ta reda på medarbetarnas uppfattning om Nordmaling kommun som arbetsgivare genomförs årligen en medarbetarenkät, där samtliga anställda ges möjlighet att säga sin uppfattning. Nordmalings kommun arbetar även med att erbjuda alla som vill och kan att få arbeta heltid, genom Heltid som norm, vilket är reglerat i det centrala kollektivavtalet.

Årligen genomförs även utbildning för nya ledare. Utbildningen omfattar dels ledarskap, men även utbildning i arbetsmiljö, rekrytering, kommunikation, jämställdhet och som har sin grund i Nordmalings kommuns arbetssätt. Under 2022 kommer Nordmalings Kommun även att implementera en visselblåsarfunktion.

Nordmalings kommun arbetar även intensivt med målgrupper som står utanför den reguljära arbetsmarknaden. Detta arbete bedrivs av arbetsmarknadsenheten i samverkat med utbildnings- samt social sektor. Målbilden är att fånga upp och ge stöd till individer som står utanför arbetsmarknaden och på så sätt skapa förutsättningar för individen att sträva efter egen långsiktig försörjning.

Ett prioriterat fullmäktigemål är en hög placering i näringslivsranking där de senaste årens placeringar legat över målbild. För att Nordmalings kommun ska kunna bibehålla en placering i näringslivsranking som ligger enligt målbild kommer ett fortsatt arbete att ske i verksamheterna. Det innebär att analysera och kvalitetssäkra de ingående delarna som påverkas under året. En viktig del i arbetet är kommunens förmåga att bedriva samhällsutveckling för att skapa förutsättningar för fortsatt och hållbar näringslivsutveckling.

För att belysa våra globala utmaningar krävs nya lösningar, även på lokal nivå. Nya vägar till samverkan behövs och alla samhällets aktörer behöver utöka omställningsarbetet utifrån sina förutsättningar - akademi, näringsliv, offentlig sektor och civilsamhälle. Nya perspektiv behöver inkluderas i innovationsprocesser och internationellt samarbete behöver öka. Här har Nordmalings kommun tagit steget till medlemskap och utökat samarbete med EGTS/Kvarkenrådet. Forskning teknologiska framsteg behöver i högre grad komma vårt näringsliv och offentliga sektor till godo genom gemensam strävan.

Kopplat till Agenda 2030 kommer kommunen jobba gemensamt och proaktivt med näringslivet i både stort och smått. För Nordmalings större företag kommer energiomställning, fossilfria bränslen, hållbara transporter och jämställdhet ligga högt på dagordningen. Här i ligger även ett specialiserat utvecklingsarbete att förstärka vår nya godsterminal med anslutning till Botniabanan i Rundvik. För småföretagen ligger exempelvis utvecklad och hållbar tillväxt, omvärldsbevakning, småskalig produktion av livsmedel, rättvisa anställningsvillkor och god arbetsmiljö och samverkan i fokus.

Nordmalings kommun ska understödja regional utveckling mot smart specialisering gällande större etableringar och samhällsplanering, där en ny och utvecklad översiktsplan tar avstamp i den processen.