Beslut, insyn och rättssäkerhet

Kommunala beslut kan fattas av kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnd, utskott eller av tjänsteman. Vem eller vilka som fattar vilka beslut i Nordmalings Kommun beror på den aktuella frågan eller ärendet.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige fattar beslut i principiella frågor och i andra ärenden av större vikt för kommunen. Det gäller ex mål, direktiv och riktlinjer för verksamheten, budgetramar och skattesatsen, dvs den del av inkomsten som du som boende i Nordmalings kommun ska betala.

Kommunfullmäktige sammanträder 4-5 gånger per år. Sammanträdena är öppna för allmänheten och äger rum i aulan Oasen i Artediskolan på Stallgatan 14. Tider och plats tillkännages på kommunens digitala anslagstavla. Ärendelista med handlingar finns länkat till på kommunens digitala anslagstavla eller att hämta i kommunhusets reception. Kommunfullmäktige webbsänds och går att se i efterhand.

Kommunstyrelse

Kommunstyrelsen yttrar sig i alla ärenden som kommunfullmäktige beslutar om. Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders samt kommunala bolags verksamhet. Vilket ansvarsområde som styrelsen har framgår i styrelsens reglemente.

Kommunfullmäktige kan uppdra (delegera) till kommunstyrelsen att fatta beslut i vissa ärenden. Detta framgår av fullmäktiges arbetsordning.

Utskott

Kommunstyrelsen kan delegera beslutanderätt till utskotten. Detta anges i kommunens delegationsordning.

Tjänsteman eller förtroendevald

Kommunstyrelsen kan uppdraga (delegera) till en ledamot eller till en tjänsteman att fatta beslut i vissa typer av ärenden. Detta framgår av kommunstyrelsens delegationsordning. Brådskande ärenden får delegeras till förtroendevalda.