Överklaga beslut

Om du vill klaga på ett beslut som kommunen har fattat är det viktigt att veta att man skiljer på om det var fel av kommunen att fatta beslutet (laglighetsprövning) eller om man tycker att själva beslutet var fel (förvaltningsbesvär).

Laglighetsprövning

Laglighetsprövning innebär, som namnet antyder, att beslutets laglighet prövas. Reglerna för laglighetsprövning finns i kommunallagen (2017:724) kap. 10 och prövningen görs av Förvaltningsrätten. En förutsättning för att beslutet ska kunna prövas genom laglighetsprövning är att det inte finns särskilda bestämmelser i annan lag eller författning som reglerar överprövning. I till exempel Socialtjänstlagen (2001:453) och Plan- och bygglagen (2010:900) finns sådana regler.

Hur gör jag en laglighetsprövning?

För att ha rätt att överklaga genom laglighetsprövning måste du vara medlem i den kommun vars beslut du vill överklaga.

I överklagan ska följande anges:

  1. Vilken instans (utskott, styrelse eller kommunfullmäktige) som tagit beslutet
  2. Vilket datum beslutet togs och den paragraf som anges i protokollet från mötet
  3. På vilka grunder du överklagar beslutet

En laglighetsprövning ska lämnas skriftligen till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det justerade protokollet finns att läsa på kommunens digitala anslagstavla.

Din överklagan skickar du till Förvaltningsrätten:

Förvaltningsrätten i Umeå
Box 193
901 04 Umeå

När kan ett beslut upphävas?

Ett beslut kan upphävas när:

  • Beslutet inte har tillkommit i laga ordning
  • Beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen
  • Det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller om
  • Beslutet strider mot lag eller annan författning

Även om Förvaltningsrätten upphäver ett överklagat beslut kan de inte ersätta beslutet med ett annat. Godkänns överklaga så ogiltigförklaras beslutet och ärendet måste tas upp på nytt av kommunen.

Förvaltningsbesvär

Att överklaga genom Förvaltningslagen (2017:900) kallas förvaltningsbesvär. Överprövning genom förvaltningsbesvär kan göras av den person som direkt berörs av beslutet.

Reglerna om förvaltningsbesvär finns i förvaltningslagen. Den överprövande instansen (vanligtvis Länsstyrelsen eller Förvaltningsrätten) prövar såväl lagligheten som lämpligheten av beslutet. Lämpligheten prövas inom de ramar som den tillämpade lagen ger. Den överprövande instansen kan både upphäva beslutet och komma fram till ett annat beslut.

Exempel på kommunal beslut som kan överklagas genom förvaltningsbesvär är beslut om bygglov, försörjningsstöd eller skolskjuts.

Hur gör jag ett förvaltningsbesvär?

Ett förvaltningsbesvär ska överklagas skriftligt. I skrivelsen skall du ange vilket beslut som överklagas och vilken förändring av beslutet du begär. Överklagan ska ha inkommit till kommunen senast tre veckor efter att du fick ta del av beslutet.

Överklagan ska alltså skickas till Nordmalings kommun som sedan skickar den vidare till överprövande instans. När kommunen tar emot överklagan så gör beslutsfattaren en bedömning om man vidhåller fattat beslut eller om en omprövning av beslutet ska göras. Kommunen granskar också om överklagan inkommit inom överklagandetiden eller om överklagan ska avvisas.

Skicka din överklagan till:

Nordmalings kommun
91481 Nordmaling