Artikeln publicerades 27 april 2021

April 2021

Ekonomi 2021, budgetarbete inför 2022, kommunpolitikernas arbete samt pandemin.

Ulf Månsson, kommunchef Nordmalings kommun

Ulf Månsson, kommunchef Nordmalings kommun

Ekonomi 2021

Det ekonomiska läget är fortsatt ansträngt även om Nordmalings kommuns resultat för år 2020 är + 6,6 milj kronor. Resultatet var bättre än budgeterat men det positiva utfallet kan till stora delar härledas till statliga stödinsatser för att stimulera kommunernas arbete med rådande pandemi. Trots det har verksamheterna arbetat väl för att komma till rätta med tidigare underskott.

I skrivande stund finns de största ekonomiska utmaningarna inom Barn och utbildning och Sektor Omsorg. Sektorerna genomför därför en rad åtgärder för att skapa en budget i balans och inför bokslutet 2021 är förutsättningarna goda för att uppnå resultatmålen.

Förändringsarbete som innebär besparingar kräver ofta större omställningar vilka inte alltid är lustfyllda. Vi har stor respekt för svårighetsgraden i uppdragen men det nödvändigt att skapa verksamheter som följer styrdokumenten; med likvärdig kostnadsbild och kvalitetskrav som jämförbara kommuners arbeten.

Budgetarbete inför 2022

Budgetarbetet för 2022 inleddes i december 2020. Med stöd av ekonomiska prognoser från Sveriges kommuner och regioner har ekonomienheten utarbetat en grovplanering som senare förädlats. Ett tjänstepersonsförslag till budget har presenterats för samtliga politiska partier. Underlaget kommer sedan att bearbetas inom respektive parti för att senare beslutas i kommunfullmäktige i juni 2021.

Vid alla kommunala budgetarbeten finns behovslistor från verksamheterna som rangordnas i processen. Vidare finns det tekniska förutsättningar med vissa standarder att ta hänsyn till och samordningsarbeten med andra kommuner. Därtill kommer anvisningar från regelverk och lagar som skall uppfyllas och nya bestämmelser som måste följas. Budgetarbetet handlar till stor del om att utifrån ekonomiska perspektiv prioritera mellan vad man måste utföra, vad man vill genomföra och vad man kan åstadkomma.

Kommunpolitikernas arbete bör uppmärksammas

Att vara kommunpolitiker är ett förtroendeuppdrag och ytterst är det ett demokratiskt uppdrag, som inrymmer flera ämnesområden. För att lösa uppgifterna indelas kommunpolitikerna i politiska arbetsgrupper enligt den fördelning som speglar kommuninvånarnas givna röster vid kommunvalet.

Under en längre tid har det ekonomiska läget varit försvårande för Nordmalings kommun och politiken har tvingats fatta flera svåra beslut. Vanligtvis har man haft likartad uppfattning i sakfrågor, men inte alltid. Förutsättningar med lagom oliktänkande och bra tonläge i debatter skapar underlag för kommunalt utvecklingsarbete. Kommunpolitikerna i Nordmaling gör ett gott arbete för att bidra till kommunens samhällsutveckling och deras arbete förtjänar att uppmärksammas.

Pandemin fortsätter men vi är uthålligare

Coronaprocessen förväntas fortsatt påverka all verksamhet till dess att samtliga invånare erbjudits vaccination. Dessvärre är vaccinationsprocessen utdragen och det är något vi måste förhålla oss till. Även fortsättningsvis skall vi fördela vår energi till saker vi kan påverka istället för att spilla kraft till frågeställningar som vi inte kan styra över. Ditt och mitt dvs. vårt uppdrag är att följa gällande anvisningar för att minska smittspridningen och löser vi det med beröm har vi gjort vad som förväntas av oss.

– Följ anvisningarna och håll dig informerad ditt beteende är viktigt för oss. Nyttja också vårvärmen för att behålla kontakten och träffa dina vänner utomhus!

Ulf Månssons signatur

Ulf Månsson, Kommunchef