Sociala utskottet

Sociala utskottet

Utskottets uppgift är att bereda ärenden till kommunstyrelsen samt att ta beslut kring de ärenden som utskottet enligt delegationsordningen har rätt att besluta om.

Inom sociala utskottet verksamhetsområde ryms följande verksamheter:

  • Individ- och familjeomsorg
  • Äldreomsorg
  • Verksamhet enligt LSS (Lag (1993:387 om stöd och service till vissa funktionshindrade)
  • Flyktingmottagning ensamkommande flyktingbarn
  • Bostadsanpassning
  • Färdtjänst