Överförmyndarnämnd

I varje kommun måste det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Överförmyndarens uppgift är att utöva tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare. Sedan 2015 ingår Nordmalings kommun i en gemensam överförmyndarnämnd med Umeåregionens kommuner.

Ansvarsområde

Överförmyndarnämnden i Umeåregionen är en gemensam nämnd för överförmyndare i Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs. Nämnden är en kommunal tillsynsmyndighet och ska utföra uppgifter som överförmyndaren i kommunen har.

Uppdraget är att genom tillsyn motverka rättsförluster för personer som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagad hälsa eller liknande förhållande inte själva kan tillvara sina rättigheter. En rättsförlust kan uppstå om en person inte kan förvalta sin egendom eller föra sin talan gentemot till exempel myndigheter och företag.

Så fungerar överförmyndarnämnden

Den gemensamma överförmyndarnämnden är en juridisk person och en egen myndighet på samma sätt som övriga kommunala nämnder. Nämnden är företrädare för alla de samverkande kommunerna.

Efter allmänna val väljer kommunfullmäktige i respektive kommun ledamöter och ersättare till nämnden för längst fyra år. Umeå kommun är värdkommun och utser ordförande och vice ordförande.

Nämnden har åtta ledamöter och åtta ersättare. Umeå kommun tillsätter tre ledamöter med ersättare och övriga kommuner en ledamot med ersättare var. Nordmalings kommun har alltså en ledamot och en ersättare i överförmyndarnämnden.

Ledamöter Överförmyndarnämnden

Ordinarie

Inger Sellgren
E-post

Ersättare

Isabelle Sjöström (v)