Lämna Nordmalingsförslag

Nordmalingsförslag ger alla som är folkbokförda och har fastighet i Nordmalings kommun en möjlighet att lämna förslag och komma med idéer som rör kommunens verksamheter, t ex samhällsplanering, trafikfrågor, boende, barnomsorg, äldreomsorg, kultur, fritid med mera.

Vad är ett Nordmalingsförslag?

Nordmalingsförslag är ett skriftligt förslag till Nordmalings kommun. Genom att lämna ett Nordmalingsförslag kan du påverka i en fråga du tycker är viktig. Nordmalingsförslag ersätter medborgarförslag. Nordmalingsförslag kan besvaras på olika nivåer beroende på förslagets art. Antingen besvaras förslaget av kommunstyrelsen eller utskott eller direkt av aktuell sektor. Öka ditt inflytande - lämna Nordmalingsförslag!

Kriterier för Nordmalingsförslag

Här finner du de av kommunfullmäktige antagna kriterierna för Nordmalingsförslag.
Kriterier för Nordmalingsförslag (pdf). Pdf, 572.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Vem kan lämna Nordmalingsförslag?

Du som är folkbokförd i Nordmalings kommun eller äger en fastighet i kommunen kan lämna ett Nordmalingsförslag. Rätten gäller även ungdomar och personer med utländsk bakgrund som inte ännu fått kommunal rösträtt. Föreningar, organisationer eller sammanslutningar av annat slag får däremot inte lämna Nordmalingsförslag.

Vad kan ett Nordmalingsförslag handla om?

Ett Nordmalingsförslag måste handla om ett ämne som hör till kommunens befogenhetsområde. Det ska med, andra ord, röra kommunens verksamhet eller det kommunen är ansvarig för. Det kan exempelvis gälla samhällsplanering, trafikfrågor, boende, barnomsorg, äldreomsorg, kultur, fritid och andra frågor. Nordmalingsförslag får inte vara diskriminerande eller strida mot lag. Förslaget får inte handla om personliga ärenden som exempelvis en fråga om bygglov eller bidrag.

Varje Nordmalingsförslag får enbart innehålla ett förslag, inte flera. Nordmalingsförslag ska inte handla om förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare. 

Om du är osäker på om ditt Nordmalingsförslag rör en verksamhet som tillhör kommunen eller ej får du gärna kontakta oss.

Att lämna ett förslag

Det finns olika vägar att lämna ett Nordmalingsförslag:

Krav på Nordmalingsförslag per brev

För att kommunen ska behandla ditt förslag ska:

  • ditt brev med förslag vara märkt med "Nordmalingsförslag".
  • innehålla ditt namn, adress, telefonnummer
  • vara undertecknat av dig som lämnar in förslaget
  • innehålla ett konkret förslag som kommunen kan ta ställning till
  • bara innehålla ett ämne

Saker att tänka på när du skriver ditt Nordmalingsförslag

  • Nordmalingsförslaget ska vara tydligt och lättbegripligt skrivet.
  • Det ska beröra kommunens verksamhet. Exempelvis inom stadsplanering finns det vissa vägar som tillhör Trafikverket.

Skicka ditt brev till:
Nordmalings kommun
Kommunkansliet
914 81 NORDMALING

Om du själv vill lämna ditt brev med förslag kan du göra det i Nordmalings kommuns reception på Kungsvägen 41.

Vad händer när du lämnat in ditt Nordmalingsförslag?

När ditt förslag har kommit till kommunen granskar nämndkansliet inkomna Nordmalingsförslag utifrån kriterierna ovan och återkopplar sedan till förslagsställaren hur förslaget kommer att hanteras. Antingen kommer förslaget att fällas på grund av att det inte uppfyller kriterierna, eller så går det vidare till rätt beslutsinstans (kommunstyrelse, utskott eller handläggare). De fällda förslagen kan ändå vara av intresse för kommunen och lämnas till sektor för hantering enligt gängse rutiner för felanmälan eller klagomål. Då meddelas förslagsställaren detta.

Målet är att beslut ska fattas i ärendet inom 90 dagar från att det anmälts.

Den stora skillnaden jämfört med medborgarförslag är att Nordmalingsförslag kan lämnas till rätt beslutsinstans med en gång, oavsett om det är en nämnd, utskott eller handläggare. En ytterligare bonus är att förslag som kan vara till nytta för kommunens utveckling, men som ej passar inom ramen för Nordmalingsförslag, kan fångas upp och hanteras inom berörd sektor.

Ditt förslag blir en allmän handling

Ett Nordmalingsförslag som lämnas in blir en offentlig handling vilket innebär att vem som helst får läsa handlingen eller kopiera den. Namnet på den som lämnar förslaget kommer också att finnas med i protokoll och föredragningslistor som publiceras på kommunens webbplats.