Artikeln publicerades 2 november 2022

Mötet om nya LSS-platser

På tisdagskvällen den 1 november startade resan med att skapa nya LSS platser i kommunen. På informationsmötet på Strandbacken visades de tomter som kan vara aktuella för att fortsätta förstudie på.

Referensgrupp

En referensgrupp skall bildas. Senast den 11 november behöver anmälan om att vara med i referensgruppen göras till susanne.westerbring@nordmaling.se.

Bakgrund

En analys har visat att det behövs minst 6 platser på LSS-boende de närmaste två åren. Platserna är tänkta för unga som avslutat gymnasiesärskolan och är på väg ut i livet.

För att tillgodose lagkrav har socialchef fått i uppdrag att påbörja en förstudie av ny- eller ombyggnadsprojekt av befintlig fastighet. Sektor samhällsbyggnad får uppdraget att tillsätta en projektledare. Finansiering av förstudiens resultat behöver också utredas.

Beslut i frågan fattades i sociala utskottet 2022-09-27 (dnr 2022-000415734).