Artikeln publicerades 21 mars 2023

Detaljplan antagen för Notholmen

Detaljplan för del av fastigheterna Nordmalings Prästbord 1:72, Nordmaling Noten 3 och 4 har upprättats av Nordmalings kommun, våren/sommaren 2021.

Syftet med planen är att möjliggöra ny användning inom planområdet, centrumverksamhet samt att för användning i gällande plan, ändra byggrätten för bostäder för att utöka flexibiliteten och bättre möta framtida behov och önskemål, genom att utöka byggnadshöjden. Syftet med detaljplanen är också att minska andelen kvartersmark till förmån för allmän plats, samt ändra användningen av denna från Natur till Park för att möjliggöra åtgärder som kan bidra till att göra området mer tillgängligt och attraktivt att vistas i.

Antagandehandling Pdf, 2.6 MB.

Granskningsutlåtande Pdf, 173.5 kB.

Protokoll Kommunfullmäktige Pdf, 9.3 MB.

Kontakt:
Planbygg@nordmaling.se
0930-14096