Artikeln publicerades 2 april 2024

Inventering av enskilda avloppsanläggningar i Långed

Bygg- och miljökontoret kommer att inventera enskilda avloppsanläggningar i Långed.

Berörda fastighetsägare kommer att kontaktas per brev.

Själva besöket utförs med början sommaren 2024.

Om du redan nu vet att din avloppsanläggning inte uppfyller gällande krav och har tänkt åtgärda den, kontakta Bygg- och miljökontoret eller fyll i ansökan på kommunens hemsida under E- tjänst så slipper du inventering och medföljande avgift.

Berört område

För att få så kompletta och korrekta uppgifter som möjligt om avloppsanläggningarna kommer vi bifoga en enkät tillsammans med informationsbrevet. Den ifyllda enkäten ska returneras till Bygg- och miljökontoret så snart som möjligt, dock senast 17 maj 2024.

Området har valts ut utifrån att den samlade bebyggelsen bidrar till en större gemensam belastning och för att området ligger direkt anslutning till ett vattenområde. Bristfälligt renat avlopp kan leda till övergödning, syrebrist samt förorening av grundvatten.

Vad ska kontrolleras?

Vi kommer att titta på avloppsanläggningens olika delar för att få en uppfattning om reningsfunktion samt om anläggningen uppfyller dagens krav på utformning och funktion. Detta kommer att göras genom bland annat kontroll av slamavskiljarens utformning, eventuella efterföljande brunnar samt uppsläppspunkt. Inventeringen sker enbart utomhus och vi lyfter på lock, fotodokumenterar och fyller i en checklista. Ni får vara med under inspektion men det är inte ett krav. I brevet kommer det att finnas datum samt ungefärlig tid för inspektion om det blir aktuellt med inspektion på er fastighet. Tidsåtgången på fastigheten uppskattas till ca 30 minuter.

Vad händer sedan?

Efter inspektionen kommer berörd fastighetsägare få en inspektionsrapport eller kommunicering med underlag där det framgår vad vi noterat om avloppsanläggningen. I skrivelsen kommer eventuella brister att redovisas. I vissa fall kan det vara aktuellt med ett föreläggande om åtgärder eller förbud.

Avgift

För arbetet med inventering, bedömning och kommunicering av inspektionen uttas en fast inventeringsavgift motsvarande 1.5 timmars tillsynstid (enligt taxa för miljöbalken, fastställd av kommunfullmäktige)

Bra att veta

För att en avloppsanläggning ska vara godkänd ska den ha längre gående rening än slamavskiljning och den ska inte riskera att förorena ytvatten, grundvatten eller dricksvattentäkter. Exempel på anläggningar som inte uppfyller krav på rening är ”enkammarbrunn” och utsläpp i öppet dike, stenkista, direkt utsläpp i mark/vatten osv.

Mer information om enskilda avlopp, tekniklösningar, lagkrav och ansvar finns på www.avloppsguiden.se Länk till annan webbplats., en nationell kunskapsbank gällande enskilda avlopp.

Vid frågor eller funderingar, går det utmärkt att kontakt oss per telefon eller via e-post:

Rodney Miller 0930-140 99 (rodney.miller@nordmaling.se)

Christina Myrestam 0930-140 36 (christina.myrestam@nordmaling.se)