Artikeln publicerades 23 april 2024

Trädgårdseldning och majbrasor

Många frågar om bestämmelser för eldning. Den enda skillnaden mot tidigare år är att du nu måste ansöka om dispens för majbrasa hos kommunen, se nedan.

Det är alltså fortfarande tillåtet att elda torrt trädgårdsavfall i mindre omfattning om det inte stör dina grannar och det inte finns risk för brandspridning.

Du får naturligtvis inte elda om det finns ett utfärdat eldningsförbud som förbjuder det för att det t.ex. finns skogsbrandsrisk eller gräsbrandsrisk.

För detaljer, läs nedan.

Nya bestämmelser om att elda trädgårdsavfall på tomten

Många hör av sig till kommunen nu och undrar vad som gäller för eldning utomhus på den egna fastigheten med anledning av EU:s nya avfallsdirektiv som förbjuder eldning av trädgårdsavfall. De nya bestämmelserna innebär bland annat att bioavfall i form av trädgårds- och parkavfall i första hand ska materialåtervinnas.

Kommunen får enligt avfallsförordningen meddela föreskrifter om undantag från kraven på val av behandlingsmetod för bioavfall. Sådana föreskrifter får endast gälla avfall där hanteringen annars inte är genomförbar eller inte ger fördelar som överväger nackdelarna.

Ett exempel kan vara att avståndet till närmaste ÅVC innebär en orimligt lång transport med bil, vilket skulle kunna anses motverka miljönyttan med att lämna sitt trädgårdsavfall till återvinning.

I Nordmalings kommuns föreskrifter om avfallshantering framgår att trädgårdsavfall från den egna fastigheten får komposteras på fastigheten utan särskild anmälan till kommunen. Trädgårdsavfall som inte kan komposteras på den egna fastigheten ska lämnas till Återvinningscentralen (ÅVC).

Vidare anges att torrt trädgårdsavfall som inte nyttjas för kompostering får eldas endast om det kan ske utan att olägenhet för människors hälsa och miljö uppstår och inte strider mot andra föreskrifter.

För att få kompostera hushållets matavfall krävs dock som tidigare särskilda komposter avsedda för matavfall samt en anmälan till kommunen.

Sammanfattningsvis gäller Nordmalings kommuns lokala hälsoskyddsföreskrifter fortfarande enligt nedan:

Lokala hälsoskyddsföreskrifter:

3 § Eldning utomhus

Eldning utomhus inom områden med detaljplan är förbjudet under tiden 1 maj-30 september. Förbudet gäller inte om det är uppenbart att eldning kan ske utan olägenhet för människors hälsa eller miljön, eller risk för brandspridning, till exempel eldning av torrt trädgårdsavfall i mindre omfattning.

För Valborgsmässoeldar ska räddningstjänsten och polismyndigheten kontaktas.

Eldning får aldrig ske i strid mot gällande renhållningsföreskrifter eller utfärdade eldningsförbud.

Föreskrifter om avfallshantering för Nordmalings kommun

35 § Trädgårdsavfall från fastigheten får komposteras på fastigheten utan särskild anmälan. Trädgårdsavfall som ej kan komposteras på den egna fastigheten ska lämnas till Återvinningscentral, se bilaga 1.

Torrt trädgårdsavfall som inte nyttjas för kompostering får eldas endast om det kan ske utan att olägenhet för människors hälsa och miljö uppstår och inte strider mot andra föreskrifter.

Majbrasor 2024

Om du planerar att tända en traditionsenlig majbrasa på valborgsmässoafton så behövs förutom att räddningstjänsten och polismyndigheten har kontaktats en dispens från kommunens Bygg- och miljökontor. För att räknas som majbrasa med möjlighet till dispens krävs att det ska vara ett offentligt arrangemang. Ansökan skickas enklast in via mail till miljo@nordmaling.se.

I anmälan anger du på vilken fastighet brasan ska tändas, vad den består av samt ungefärlig storlek.