Artikeln publicerades 3 juni 2024

Tack för medborgardialogen

Den 29 maj bjöd socialtjänsten in till medborgardialog. Drygt 20 personer blev vi på plats i Oasen som diskuterade sociala frågor i Nordmaling.

Vi vill rikta ett stort tack till alla som deltog! Ert engagemang och era insikter är ovärderliga för oss på socialtjänsten.

Här följer en sammanfattning av några viktiga teman och förslag som framkom under mötet:

Madelen Ögren, Johan Hellberg, Harry Lönneback, Susanne Westerbring

Barn, Unga och Familj

Värdet med generationsöverskridande aktiviteter diskuterades och det samtalades om vikten av socialtjänstens närvaro i skolor och förskolor.

Förslag som lyftes handlade till exempel om att utveckla stöd- och insatser för ungdomar, utöka samverkan med förskolan och förbättra vår digitala tillgänglighet.

Äldre och Funktionshinder

Från samtalen om äldre och funktionshinder lyfte flera att ensamhet är ett stort problem.

Vi fick förslag om att utveckla fler trygghetsboenden för äldre, samarbeta med föreningar och volontärer och förbättra informationen om de stödinsatser som är tillgängliga.

Vuxen

När det gäller områdena skadligt bruk och beroende, socialpsykiatri, hemlöshet och ekonomisk trygghet påpekades vikten av att skapa sociala aktiviteter och mötesplatser för att motverka isolering.

Även vikten av att arbeta med att informera och marknadsföra våra tjänster bättre för invånarna togs upp. Samverkan med andra aktörer som gör gott arbete lyftes också.

Våld i Nära Relationer och Brottsoffer

Bland de förslag som kom fram för att bättre stödja brottsoffer och motverka våld i nära relationer lyftes att informera andra verksamheter i kommunen om våld i nära relationer.

Att utveckla fler stödinsatser och förbättra samarbetet med polisen var andra förslag.

Det diskuterades också vikten av att öka medvetenheten om våld hos alla generellt och att vara bättre på att informera tydligt om tillgängliga stödinsatser.

Allmänna Reflektioner

De som deltog uppmärksammade behovet av att nå ut till de mest behövande och vikten av att skapa en mer inbjudande miljö i våra lokaler.

Även att förbättra vår kommunikation och att hitta nya samarbeten över generationsgränser för att inkludera fler i våra aktiviteter kom fram i samtalen.

Reflektioner från oss vid socialtjänsten

Vi är mycket glada över resultatet av kvällen och den positiva feedback vi fick under mötet. Vi uppskattade särskilt hur kritik kunde vändas till konstruktiv dialog och hur mötet stärkte vår tro på vikten av att regelbundet mötas på detta sätt, att arbeta bättre med information och marknadsföring.

Vi är oerhört tacksamma för ert engagemang och de konkreta förslag ni delade med oss. Dessa insikter kommer att hjälpa oss att förbättra vårt stöd och bättre möta behoven hos alla målgrupper. Vi ser fram emot att fortsätta denna dialog och tillsammans skapa en mer inkluderande och effektiv socialtjänst.

Tack för att ni gör skillnad tillsammans med oss!

Med vänliga hälsningar

Sektor omsorgs ledningsgrupp med
Andreas Witt, Socialchef
Harry Lönnebacke avgående Verksamhetschef IFO
Susanne Westerbring Verksamhetschef ÄO/LSS/HSL
Madelen Ögren Tf Verksamhetschef IFO
Johan Hellberg Tf Verksamhetschef IFO