Avgifter för vård och omsorg

Sektor omsorg

Nedan finner du taxor och avgifter för sektor omsorgs område.

Taxor och avgifter sektor omsorg

Tjänst

Kostnad

Timtaxa

270 kronor/timme

Städning (var tredje vecka)

550 kronor

Månadsabonnemang trygghetslarm

300 kronor

Maxtaxa (följer Socialstyrelsens cirkulär, för omvårdnad SÄBO eller trygghetslarm + städning + hemtjänst)

2170 kronor

Utkörning matlåda (som enda insats)

200 kronor

Matkostnad korttidsboende

123 kronor/dygn

Omvårdnad korttidsboende

Följer prisbasbeloppet

Avgift för kost på särskilt boende (månadskostnad, frukost 735 kronor, lunch 1470 kronor, mellanmål 368 kronor, middag 110 kronor)

3673 kronor/månad

Omvårdnad särskilt boende

Maxtaxa via prisbasbeloppet 2170 kronor

Matlåda ordinärt boende

67 kronor/matlåda

Fika/mat daglig verksamhet

75 kronor/dag

Fotvårdstaxa, pensionär

600 kronor/behandling

Fotvårdstaxa med läkarremiss

100 kronor/behandling

Fotvårdstaxa, övriga

750 kronor + moms/behandling