Huset

Huset - ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

För att möta socialtjänstens många utmaningar behövs en tydlig helhetsmodell som ger stöd och mening till professionen. Huset ger en röd tråd som gör helheten begriplig för alla: politiker, chefer och medarbetare. Det ger förutsättningar för ett systematiskt kvalitetsarbete. Hela medarbetarskapet och modellen kan därmed bli ram för medarbetarsamtal och lönekriterier.

Vi har satsat på ett nära ledarskap och ett medarbetarskap där vi tillsammans bidrar till verksamhetens utvecklingsarbete. Vi vill gå bort från lokala rutiner och styrdokument och istället länka oss till digitala plattformar där relevant information kan inhämtas. Vinsten är att vi håller oss uppdaterade och undviker onödigt revideringsarbete.

Huset är inte bara en modell utan också en vision och en kultur. Modellen ska förbättra vår trygghet, kvalitet och effektivitet. Vi skapar förändringskraft tillsammans där medarbetare och arbetsledning gemensamt bidrar till ett systematiskt kvalitetsarbete. Huset är en helhetsmodell som bygger en lärande organisation

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2011:9 2 kap 3 §) föreskrivs hur kvaliteten i verksamheten systematiskt och fortlöpande ska utvecklas och säkras. Med stöd av ledningssystemet ska nämnden planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten. Syftet med ledningssystemet är att leda verksamheten till god kvalitet, ge stöd i rättssäker myndighetshandläggning och insatsutförande. Vidare att förtydliga ansvarsfördelningen, underlätta samverkan mellan berörda verksamheter och så långt möjligt förebygga avvikelser, missförhållanden och vårdskador. Aktuell lagstiftning gäller alltid före föreliggande ledningssystem. Individ- och familjeomsorgen är en komplex verksamhet som kräver en struktur för att kunna omsätta lärdomar till verksamhetsutveckling. Detta ledningssystem syftar till att skapa en röd tråd utifrån våra lokala förutsättningar, verksamhetens uppdrag och mål. Denna röda tråd ska underlätta och konkretisera medarbetarskapets inramning.

 

Huset som modell hjälper oss att identifiera viktiga ansvarsområden och förutsättningar för att säkerställa kvaliteten i att utföra vårt Uppdrag. Huset blir en helhetsmodell som synliggör hur alla delarna i huset påverkar varandra och är beroende av varandra för att säkerställa kvaliteten. Huset medför en illustration som alla medarbetare i verksamheten kan förhålla sig till för att förstå hur våra roller påverkar kvaliteten i verksamheten. Huset omfattar alla delar av IFO:s ansvarsområden; Ledning & stöd, Bistånd & funktion, Barn, unga & familj, Vuxen samt Öppenvård.