Anmälan av värmepump

Innan du installerar en värmepump som nyttjar jord, berg eller vatten måste du lämna in en anmälan om detta till miljö- och hälsoskyddsenheten. Tänk på att lämna in din anmälan i god tid och påbörja inte arbetet innan du fått klartecken från miljö- och hälsoskyddsenheten.

Hur anmäler jag min installation?

Du gör enklast din anmälan genom att fylla i blanketten som finns i kommunens e-tjänster:

E-tjänst för anmälan (länk) Länk till annan webbplats.

Blanketten ska vara fullständigt ifylld och underskriven av sökanden. Till anmälan ska du bifoga följande:

  • Situationsplan - En karta som anger placering av: borrhål, närliggande byggnader, rörledningar (VA), kabelstråk (exempelvis tele, el, bredband och fjärrvärme), dricksvattenbrunnar (inom 50 m) samt avloppsanläggningar (inom 50 m).
  • Grannintyg - Ska bifogas om avstånd från borrhål till fastighetsgräns är närmare än 10 meter.

Om du väljer att inlämna någon av dessa handlingar per brev:

Miljö- och hälsoskyddsenheten
Nordmalings kommun
914 81 Nordmaling

Framtagande av situationsplan

Sitationsplanen kan utgöras av exempelvis en tomtkarta, en ritning över tomten, en karta du fått från ledningsägare eller en ritad skalenlig skiss.

Utsättning av ledningarnas placering kan ofta beställas hos ledningsägaren (exempelvis Telia och VAKIN). Information om ledningarnas placering kan också finnas hos www.ledningskollen.se

Att tänka på vid val av plats

Kontrollera att tilltänkt placering är möjlig med tanke på ledningar, kabelstråk och dylikt. Riktlinjer att tänka på vid placering av energiborrhål:

  • Minsta avstånd till dricksvattentäkt bör vara: 30 meter.
  • Minsta avstånd till avloppsanläggning bör vara: 30 meter.
  • Minsta avstånd till husfasad bör vara: 4 meter.
  • Minsta avstånd till fastighetsgräns: 10 meter (om borrhålet placeras närmare behövs grannintyg).

Egenkontroll

Oavsett vilken typ av anläggning som du avser att införskaffa är det viktigt att du sätter dig in i grunderna i hur anläggningen fungerar och vilka skötselrutiner som behövs. Detta för att undvika att olägenhet för människors hälsa eller miljön uppkommer till följd av anläggningen.

Vad kostar anmälan?

Anmälan kostar för närvarande 1125 kr, vilket motsvarar 1,5 h handläggningstid.

Vilka skyldigheter har jag som vill installera värmepump?

  • Anmäla värmepumpen till miljö- och hälsoskyddsenheten enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
  • Att din anmälan innehåller korrekta uppgifter
  • Kontrollera om du behöver fler tillstånd från miljö- och hälsoskyddsenheten
  • Vid bergvärmeborrning ska du intyga att arbetet utförs i enlighet med "Normbrunn-16"

Vem kan jag diskutera energifrågor med?

Om du har frågor om att anmäla värmepump kontakta Miljö- och hälsoskyddsenheten.

Kontaka miljö- och hälsoskyddsenheten (intern länk, öppnas i samma fönster) Länk till annan webbplats.

Om du har generella frågor om energi kan du boka tid med vår energi- och klimatrådgivare.

Kontakta energirådgivare (intern länk) Länk till annan webbplats.

Informationsmaterial

Information om bergvärme (pdf) Länk till annan webbplats.

Information om jordvärme (pdf) Länk till annan webbplats.