Riskklassning av livsmedelsverksamheter

Livsmedelskontrollen finansieras med avgifter, vilket innebär att du som företagare betalar för miljökontorets arbete med kontrollen. Det är riksdag och regering som beslutar om hur kontrollen ska finansieras. Här hittar du information om de olika avgifterna.

Ny riskklassningsmodell från 2024

Från och med år 2024 kommer kommunen att använda ett nytt sätt för att räkna ut hur mycket kontroll din verksamhet ska få.

Varför införs nya regler?

  • De nya reglerna är anpassade för att styra kontrollen dit den är mest effektiv. Reglerna tar hänsyn till kända risker kopplade till varor och verksamheter samt syftar till att ge tydligare information och undvika att vilseleda konsumenter. Det betyder att det blir mer livsmedelskontroll tidigare i livsmedelskedjan för att upptäcka och förebygga såväl hälsorisker som informationsbrister. Exempelvis kommer grossister att få mer kontroll än butiker för att upptäcka brister så tidigt som möjligt i livsmedelskedjan.
  • Reglerna gör även riskklassningen och kontrollen mer enhetlig, träffsäker och rättssäker i landets alla kommuner. En enhetlig bedömning av kontrollbehovet, innebär exempelvis att restauranger i en kedja som verkar i flera olika kommuner kommer att riskklassas och kontrolleras på samma sätt oavsett var i landet de ligger.

Så fungerar den nya modellen

Den nya riskklassningsmodellen börjar gälla 2024. Olika typer av företag gör olika typer av hantering i sin verksamhet. I den nya riskklassningen kallas olika typer av hantering aktiviteter. Det kan till exempel vara nedkylning, inköp av livsmedel, kylförvaring, import och så vidare.

Modellen räknar ut din riskklass och kontrollfrekvens. Kontrollfrekvens innebär det antal kontrolltillfällen som kommer att genomföras i din verksamhet under en femårsperiod.

Riskklassningen är uppbyggd i fyra huvudsakliga delar:

  • Huvudsaklig inriktning som handlar om hur livsmedlen som verksamheten hanterar sprids, och vilken typ av livsmedel det handlar om.
  • Aktiviteter som sker i verksamheten, alltså vad livsmedelsföretaget gör.
  • Produktgrupper som innefattar om verksamheten hanterar livsmedel som omfattas av specialregler
  • Verksamhetens omfattning som avser vilken storlek eller spridning verksamheten har, det kan du till exempel redovisa som antal årsarbetskrafter eller antal ton utgående mängd livsmedel.)

Utöver ovan fyra delar finns det möjlighet till sänkt kontrollfrekvens, så kallad reduktion, om du uppfyller något av följande:

  • God efterlevnad av livsmedelslagstiftningen
  • Uppvisande av giltigt certifikat från en tredjepartsstandard, som Livsmedelsverket granskat och tagit upp i sin förteckning

Företag betalar för kontrollen i efterhand

Riskklassningen räknar ut antal besök per år. Själva kontrollen kan ta olika lång tid, bland annat beroende på om inspektören hittar någon avvikelse.

I Nordmalings kommun har för- och efterarbete kopplat till en kontroll fastställts till 1,5 h. I för- och efterarbete ingår administrativa uppgifter kring kontrollen som till exempel rapportskrivning, inläsning , bedömning och förberedelser inför kontroll. Utöver detta räknas den tid som inspektören är på plats i din verksamhet och utför kontrollen.

Avgift för kontroll anges i den kontrollrapport som skickas ut till dig efter slutförd kontroll.

Läs mer om riskklassningsmodellen

Du kan läsa mer om den nya modellen för riskklassning här:

Riskklassning av anläggningar och verksamheter från och med 2024 - Kontrollwiki (livsmedelsverket.se) Länk till annan webbplats.

Du kan läsa mer om förändringarna i reglerna för planering av kontrollen här:

Riskklassningsmodellen - så räknas mängden kontroll ut (livsmedelsverket.se) Länk till annan webbplats.