Starta livsmedelsföretag

Konsumenter ska kunna lita på att inte bli sjuka eller lurade av maten i affären, på restaurangen, äldreboendet eller skolan. Miljökontoret kontrollerar att livsmedelsföretagarna i kommunen följer lagen och levererar säker mat till konsumenterna.

Ditt ansvar som livsmedelsföretagare

Det är ditt ansvar som livsmedelsföretagare att ha kunskap om de regler som gäller för att driva en livsmedelsverksamhet. Det är viktigt att du och din personal känner till de risker som finns vid livsmedelshantering och att ni vet hur man producerar mat som är säker, rätt märkt och spårbar.

Innan du startar en ny livsmedelsverksamhet eller tar över en befintlig ska du registrera den hos miljökontoret (detta gör du på våra e-tjänster).

För att kunna tillverka säkra livsmedel krävs en bra lokal som är inredd och utrustad på ett lämpligt sätt. Miljökontoret gör inte någon besiktning av lokaler innan verksamheten startar.

Regler för hur en livsmedelslokal ska utformas finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien Länk till annan webbplats.. Läs särskilt i Bilaga II Länk till annan webbplats..

Branschriktlinjer

Nationella branschriktlinjer är de olika branschernas egen beskrivning av hur företagen kan uppnå kraven i lagstiftningen. De ger råd till företagen inom branschen om till exempel lämplig utbildning för olika personalkategorier eller vilka faror och risker som ska tas med i företagens faroanalys. Branschriktlinjerna bedöms av Livsmedelsverket och när de anses uppfylla kraven betraktas de som nationella branschriktlinjer. Idag finns nationella riktlinjer från bland andra Svensk Dagligvaruhandel och Sveriges Bagare och Konditorer.

Mer information om branschriktlinjer finns hos Livsmedelsverket:
Livsmedelsverkets branschriktlinjer Länk till annan webbplats.

Hur görs kontrollen och vad kostar det?

I Nordmaling är det miljökontoret som kontrollerar att livsmedelsföretagare i kommunen följer lagens regler. Miljökontoret arbetar på flera olika sätt med livsmedelskontroll. Oftast gör vi oanmälda kontrollbesök, men vi gör också besök där inspektören i förväg bokar in en tid med dig som driver verksamheten. Båda dessa typer av besök ingår i den kontrolltid som du betalar för.

Utöver den ordinarie kontrollen kan det ibland hända att vi behöver följa upp brister efter en tidigare kontroll eller ett befogat klagomål. För det tar vi också ut en avgift.

Vid besöken kontrollerar inspektören att verksamheten fungerar på ett bra sätt och att de livsmedel som säljs är säkra att konsumera. Det handlar till exempel om att maten förvaras vid rätt temperatur och att det är rent i lokalerna. Det är alltid ditt ansvar att ha rutiner som garanterar att livsmedlen är säkra och att lagstiftningen följs.

Ibland får våra livsmedelsinspektörer frågor om hur olika problem ska lösas. Oftast finns det flera lösningar och därför kan vi inte säga i detalj hur du ska göra i din verksamhet. Om du är osäker finns det livsmedelskonsulter att ta hjälp av.

Vilka regler gäller vid kontrollen?

Miljökontorets inspektörer har rätt att få komma in i en livsmedelslokal för att inspektera eller ta prover. Du som ansvarar för verksamheten måste lämna ut de uppgifter och handlingar som behövs för kontrollen.

Vad händer om det finns brister?

Om kontrollen visar att det finns brister som gör att matsäkerheten inte kan garanteras måste du rätta till dem. Miljökontoret skriver då ett föreläggande om att rätta till bristerna. Tiden som det tar att göra återbesök och skriva beslut betalar du för. Miljökontoret kan också besluta om förbud för delar av eller hela verksamheten. Avgift för uppföljande kontroll tas även ut för övrig handläggningstid som inte ingår i den ordinarie kontrolltiden.

Handlingar är offentliga

Miljökontoret är en myndighet. Det innebär att nästan alla våra handlingar är offentliga. När någon hör av sig och vill veta till exempel resultat från en inspektion lämnar vi ut informationen om vi inte bedömer att den ska skyddas av sekretess.

Uppstart av verksamheten

Anmälan måste ha inkommit minst två veckor innan du startar. Registreringen är personlig och gäller bara för den företagare som gjort anmälan. Vid ägarbyte måste ny registrering ske. En administrativ avgift motsvarande en timmes handläggning kommer att tas ut.
Miljökontoret gör ingen bedömning i förväg om din verksamhet uppfyller livsmedelslagstiftningens regler och krav utan det måste du som verksamhetsutövare kontrollera i förväg.

Startar du upp en verksamhet utan att ha meddelat miljökontoret bryter du mot livsmedelslagstiftningen, vilket i sin tur kan leda till förbud mot verksamheten samt åtal. Därför är det viktigt att även tänka på att anmäla alla förändringar i verksamheten till kommunen, som till exempel ombyggnationer och byte av sortiment.

När du startat

När verksamheten kommit igång gör miljökontoret ett första kontrollbesök på plats och inspekterar lokalens och utrustningens lämplighet samt företagarens system för egenkontroll. Därefter gör myndigheten regelbundna återkommande kontroller av verksamheten enligt beslutad riskklassning.

Ett beslut om riskklassning kommer att tas efter uppstart av verksamheten, där inspektören går igenom vilka olika hanteringar av livsmedel din verksamhet har. Detta kommer att ge ett underlag för den riskklassning som din verksamhet kommer att tilldelas, vilket ger en frekvens i hur ofta din verksamhet kommer att få besök av oss. Efter besöken betalar du för den tid vi varit ute på plats, samt för för- och efterarbete kring kontrollen.

Kommunstyrelsen kan vid brister förelägga om rättelse eller om så behövs vidta andra sanktioner för att livsmedelslagstiftningen ska uppfyllas och förhindra att fara för människors hälsa uppstår. Ett extra offentligt kontrollbesök kan vara aktuellt i vissa fall för att påvisa att åtgärder som förelagts om vid en tidigare avvikelse har vidtagits. Vid dessa besök gäller timavgift.

Avgifter

Avgifter för offentlig kontroll inom livsmedel och foderområdena finns under fliken "Taxor för bygg- och miljökontoret".

Mer information:
På Livsmedelsverkets hemsida kan du få mer information om vad du behöver tänka på när du ska starta ett livsmedelsföretag.