Miljöfarlig verksamhet

Miljöfarlig verksamhet

I Nordmalings kommun ansvarar miljökontoret för arbetet med miljöskydd och tillsyn enligt miljöbalken, så kallad miljöfarlig verksamhet.

Miljökontorets arbete med miljöskydd innebär bland annat tillsyn av miljöfarliga verksamheter för att kontrollera om de efterlever miljöbalken och dess tillhörande följdbestämmelser.

Tillsyn enligt miljöbalken är främst en kontroll av hur olika miljöfarliga verksamheter klarar gällande bestämmelser och hur de uppfyller olika typer av villkor som angivits i tillståndet. Miljöfarliga verksamheter är verksamheter där det finns risk att olägenhetet för människors hälsa eller miljö uppkommer, exempelvis i form av utsläpp, buller, avfall med mera.

Vad är miljöfarlig verksamhet?

Med miljöfarlig verksamhet menas:

  • Utsläpp av avloppsvatten, fasta ämnen eller gas från mark, byggnad eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten.
  • Användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för människors hälsa eller miljön.
  • Användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för omgivningen genom buller, skakningar, ljus, joniserande eller icke-joniserande strålning eller annat liknande.

Tillstånd och anmälan

De miljöfarliga verksamheterna kan delas in tre grupper:

  • Tillståndspliktiga (A- och B-verksamheter)
  • Anmälningspliktiga (C-verksamheter)
  • Övriga (U-verksamheter)

Indelningen baseras på verksamhetens storlek och hur miljöstörande verksamheten bedöms vara. I Miljöprövningsförordningen (2013:251) framgår vilka verksamheter eller åtgärder som inte får anläggas eller vidtas utan tillstånd eller anmälan.

Anmälan görs till miljökontoret. Information om hur du ansöker hittar du under sidan "anmäl miljöfarlig verksamhet".

Om verksamheten är tillståndspliktig behöver du ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen eller i vissa fall miljödomstolen.

Länk till information om att ansöka om tillstånd från Länsstyrelsen Länk till annan webbplats.

Anmälningsplikten syftar främst till att ge tillsynsmyndigheten information och kännedom om en planerad eller befintlig miljöfarlig verksamhet, om dess påverkan på omgivningen från miljösynpunkt och om skyddsåtgärder vidtas i den utsträckning som bedöms skäligt enligt miljöbalken och dess följdföreskrifter.

Länk till Miljöprövningsförordningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta miljökontoret

Kontakta miljökontoret via mejl på miljo@nordmaling.se, alternativt ring växel för dirigering.