9 Hållbar industri innovationer och infrastruktur

Grunden för ett framgångsrikt samhälle är bland annat en fungerande och stabil infrastruktur för alla.

För att möta de utmaningar vi står inför måste industrier och infrastrukturer ställa om till hållbar produktion. En av nycklarna för att hitta hållbara lösningar inom både den ekonomiska och miljömässiga dimensionen är innovationer och teknologiska utvecklingar. Innovationer och teknologiska framsteg bidrar även till att skapa nya marknader och arbetstillfällen som kan möjliggöra en effektiv och jämlik resursanvändning.

Länsstyrelserna har ett viktigt uppdrag att stötta kommunerna och ge vägledning i arbetet för att nå Sveriges miljömål. Länsstyrelsen ska verka för att nationella mål får genomslag i länet, samtidigt som hänsyn ska tas till regionala förhållanden och förutsättningar.

Länsstyrelsens arbete främjar samverkan mellan kommuner, region, statliga myndigheter och andra relevanta aktörer i länet.

Infrastrukturministern leder arbetet för Infrastrukturdepartementet som ansvarar för frågor som rör transporter och infrastruktur, digitalisering och it, postfrågor samt energifrågor. Departementet är en del av regeringskansliet vars uppdrag är att stödja regeringen i arbetet att styra landet och förverkliga sin politik.

Trafikverkets uppdrag är att ansvara för den långsiktiga infrastrukturplaneringen för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt för byggande och drift av statliga vägar och järnvägar.

Trafikverkets uppdrag innebär i praktiken att vi ska se till transportsystemet fungerar, vilket är en förutsättning för att samhället ska fungera. Trafikverket Region Nord ansvarar för verksamheten i Norrbottens län och Västerbottens län.

Situationen för målet

Nordmalings kommun samarbetar med närliggande kommuner, Umeåregionen och Region Västerbotten för att främja hållbar utveckling inom industri, innovationer och infrastruktur.

Nordmalings kommun ansvarar för samhällsplanering med bl.a. översiktsplan som är ett styrinstrument för den långsiktiga samhällsutvecklingen. Vidare är kommunen ansvarig för det kommunala vägnätet. Bredbandsstrategin beskriver hur Nordmalings kommun säkerställer tillgången av digital infrastruktur för företagen och invånarna. Vid planering av ny bostads och verksamhetsområden tillförsäkras tillgången av fiberutbyggnad.

För att minska utsläppen från fossila bränslen vidtas flera åtgärder. Arbete utförs för att öka andelen resor med kollektivtrafik och strävan är att effektivisera alla transporter för att minska klimatavtrycket. Ett av kommunens uppdrag är att fortbilda och stödja aktörer för att beakta hur den egna verksamheten arbete verkar för att bygga motståndskraftig infrastruktur med hållbar industrialisering som främjar innovation.