Politisk organisation

Kommunerna styrs av politiker som valts direkt av medborgarna. Det betyder att vi som medborgare har stora möjligheter att påverka och kontrollera hur kommunen utför uppdragen. Politikerna i kommunen kallas även förtroendevalda.

Den politiska ledningen i Nordmalings kommun består av kommunfullmäktige och kommunstyrelse med tre utskott samt obligatoriska nämnder.

Kommunfullmäktige

Kommunens styrs av kommunfullmäktige, som kan liknas vid riksdagen. I Nordmaling består kommunfullmäktige av 31 folkvalda politiker, som kallas ledamöter. Dessa väljs vid allmänna val vart fjärde år. Platserna i fullmäktige, samma som mandaten, fördelas mellan de politiska partierna enligt resultatet i kommunvalet.

Beredningar

Kommunfullmäktige har en fast beredning (demokratiberedning) och kan ha ett flertal tillfälliga beredningar.

Demokratiberedningen arbetar med frågor kring mål, visioner och demokrati. Syftet är bland annat att utveckla medborgardialog och inflytande samt att samordna demokratiarbetet. Berdningen har ingen egen beslutanderätt.

De tillfälliga beredningarna kan tillsättas för enskilda ärenden som behöver utredas. Beredningen ansvarar för att genomföra tilldelade uppdrag från kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen, som kan liknas vid kommunens regering, består av tretton ledamöter. Kommunstyrelsens uppdrag är att verkställa fullmäktiges beslut. Kommunstyrelsen ansvarar för, samordnar, planerar och följer upp samtlig kommunal verksamhet och har ansvaret för den kommunala verksamhetens utveckling och den kommunala ekonomin.

Kommunstyrelsen hanterar frågor kring utbildning och barnomsorg, omsorg och hjälp, frågor kring bygga och bo samt personalpolitiska frågor.

Utskott

Kommunstyrelsen har tre utskott som bereder ärenden till kommunstyrelsen. Dessa är: sociala utskottet, barn- och utbildningsutskottet samt allmänna utskottet. Kommunstyrelsen har i sin delegationsordning delegerat viss beslutanderätt till utskotten.

Obligatoriska nämnder

I Nordmaling finns fyra obligatoriska nämnder; kommunstyrelsen, valnämnden, myndighetsnämnden (jävsnämnd) samt överförmyndarnämnden. De områden som tidigare har beslutats av barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden ryms nu inom kommunstyrelsen. Sedan 2015 är överförmyndarnämnden gemensam nämnd för Umeåregionen.

Revision

Revisorerna ska utöva den demokratiska kontrollen över kommunens verksamhet i styrelser och nämnder. Uppgiften är att vara medborgarnas förlängda arm in i den kommunala verksamheten och verka för medborgarnas bästa.